2 هزار داعشی همچنان در رقه

Shargh - - جهان -

فرســتاده ویژه آمریکا در ائتلاف ضدداعش با بیان اینکه حــدود دو هزار داعشــی همچنان در رقه ســوریه حضور دارند، اعلام کرد: از زمان آغاز عملیات آزادسازی رقه نیروهای سوریه دموکرات حدود ۴5 درصد از این شــهر را پاکسازی کردهاند. به گزارش رویترز، مک گورک، فرستاده ویژه آمریکا در ائتــلاف ضدداعش، اعلام کــرد: درحالحاضر حدود دو هزار داعشــی در شــهر رقه برای بقا در این شــهر مقابل حملات نیروهای تحت حمایت آمریکا مبارزه میکنند. وی شــمار غیرنظامیان در رقه سوریه را ۲5 هزار نفر برآورد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.