رویارویی تمامعیار روسیه و آمریکا

Shargh - - جهان -

روســیه دیگر امیدی بــه «دونالد ترامــپ»، رئیسجمهــوری آمریکا، برای ازســرگیری همکاریها و بهبود روابط دوجانبه با آمریکا ندارد. پاسخ مســکو بــه تصویــب مجازاتهای ضدروســی در کنگره آمریکا، اخراج 35 دیپلمات روس و توقیف دو ملک دیپلماتیــک روســیه در واشــنگتن و نیویورک اعلام شد. «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهــوری روســیه، اعلام کرد کــه بیش از هزار دیپلمات و پرســنل فنــی در نمایندگیهــای دیپلماتیک آمریکا کار میکنند کــه باید فعالیت 755 نفر آنها متوقف شود. فهرست مشخصی هم داده نشده است، بلکه باید خود در مورد افرادی که روســیه را تــرک میکننــد، تصمیــم بگیرند. همزمــان «رکــس تیلرســون»، وزیر خارجه آمریکا، مدعی شــده اســت تصویــب مجازاتها در کنگره بازتاب علاقه شدید این کشور برای مشاهده اقدام مســکو در مسیر بهبود روابط با واشنگتن اســت و ابراز امیدواری نیز کــرد همکاریها با روســیه در مورد مهمترین امور جهانی ادامه یابد.

این ســخنان تیلرســون ســفارت روســیه در واشــنگتن را حیران کرد. یک مقــام این ســفارتخانه گفت که واشــنگتن تاکنــون نفهمیده اســت شیوه فشــار علیه مســکو مؤثر واقع نمیشود.

«فئــودور لوکیانــوف»، رئیــس شــورای سیاســت خارجی و دفاعی روسیه، دراینباره میگوید: نمایندگان وزارت خارجــه آمریــکا پیشتــر محرمانه هشدار داده بودند که اقدام مســکو نه بهعنوان پاســخ به اخراج دیپلماتهای روســیه در سال 2016 )دوره بــاراک اوبامــا(، بلکه اقدامی جدید ارزیابی میشود.

او ادامــه میدهــد: اکنــون باید منتظــر اقدامهــای متقابــل آمریکا علیه روســیه بود و ســپس دو کشور وارد مرحلــه جنــگ دیپلماتیــک و مجازاتهای تمامعیاری میشوند.

«واســیلی کاشــین»، کارشــناس آموزشگاه عالی اقتصاد روسیه، نیز بر این باور است: اگر واقعا اخراج صدها دیپلمات مطرح باشــد، پــس اقدام بیمانندی است، زیرا این نوع اخراج جمعی، حتی در دوران جنگ ســرد )بین شــوروی و آمریکا( هم صورت نگرفت.

او ادامه میدهد: این اقدام نشان میدهد امید مســکو بــرای بهبود روابط با دولت ترامــپ از بین رفته است. اخراج گســترده با هزینههای کلان همــراه اســت و فعالیــت دیپلماتهــای آمریکایــی در همه زمینهها، روابط با روســیه را دشوار میکند.

«آلکسی ماکارکین»، معاون مرکز فناوریهــای سیاســی روســیه، نیز معتقد اســت که اقدامهــای متقابل مســکو ممکن است با شــدتیافتن محدودیت همکاری با غرب در داخل روسیه هم همراه باشد.

او حتــی ایــن احتمــال را مطرح کرد که شمار بیشتری از سازمانهای اجتماعی مرتبط با غرب در روسیه به فهرست نامطلوب افزوده شوند و در روابط علمی هم مشــکلات جدیدی بروز کند.

از نــگاه ایــن کارشــناس، احیای کامل پرده آهنین مطرح نیســت، اما محدودیتهای ســابق برای مســکو - مانند بیمیلی بــه تخریب اوضاع داخلــی آمریکا به ضرر ترامپ - کنار گذاشته میشود.

ماکارکیــن جایــگاه ترامــپ را در روسیه بهعنوان سیاستمداری ناتوان ارزیابی میکنــد که به نخبگان و قوه مقننــه بازنده شــده اســت و اعتقاد دارد، بنابرایــن دلیلی بــرای نگرانی نیســت که داخل آمریکا نســبت به رئیسجمهوری این کشور چه رفتاری میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.