مهاتیر محمد و تلاش برای بازگشت

Shargh - - جهان -

نگرانــی سیاســی از بهحاشــیهرفتن، یــا اینکه نســلهای جدیــد نام و دســتاوردهایش را فراموش کننــد، او را وادار به تصمیمات عبثی میکند که کل تاریخ گذشتهاش را زیر سؤال میبرد. این وصف حال این روزهای «مهاتیر محمد»، چشمپزشک و نخستوزیر ســابق مالزی، است؛ کسی که نوسازی مالزی را رقم زد و از یک کشــور زراعتی به کشوری صنعتی تبدیل کرد. مهاتیر محمــد، رهبر حزب «جبهــه ملی متحد ملاوی» - اومنــو- بود که مدت 22 ســال زمام امور در این کشــور را برعهده داشــت. او در ســال 2004 قدرت را به جانشــینش «عبدالله احمد بــداوی» تحویل داد و پــس از او نیز «محمد نجیب عبدالرزاق» نخســتوزیر مالزی شــد. او از خانوادهای آریســتوکرات و سیاســتمداری معروف از خانوادهای سرشناس اســت. بااینحال به نظر میرســد مهاتیر محمد دوســت ندارد صفت نخستوزیر ســابق را روی او بگذارنــد. برای همین هر از چند گاهی شــعارهای جنجالــی و دهانپرکنی میدهد که خوراک رسانههای داخلی و خارجی است. او حتی سعی میکند هر طور شده خود را در حافظه جوانانی نگه دارد که همعصر او نبودند. برای مثال در فیلمهای علمی تخیلی ازجمله «کپسول» شرکت میکند تا بهعنوان یک شــخصیت حقیقی در داخل کپسول زمان رفته و آینده مالزی را به تماشا بنشیند؛ آیندهای که طبق برنامه توسعه معروف به «دیدگاه 2020 » باید تحقق پیدا کند. اما قهرمان فیلم ناگهان کپســول را ربوده و آن را به ابتدای دهه 40 برمیگرداند؛ یعنی به دوران مقاومت در برابر تهاجم ژاپنیها. مهاتیر محمد با داشتن بیش از 90 سال سن تلاش میکند دوباره به قدرت بازگردد. او این اصل را نادیده میگیرد که «هر مرحلهای مرد خودش را دارد» یا «مصلحت میهن اقتضا میکند خون تازه و جوانی در ساختار دولت» دمیده شود تا از انحطاط آن جلوگیری شــود. خبرهایی که از کوالالامپور میرسد نشان میدهد مهاتیر محمد قصد بازگشت به عرصه سیاسی کرده است. او برای این کار به ائتلاف مخالف حزب حاکم مالزی – اومنو- پیوســته است. حزبی که از سال 1975و زمان استقلال بر این کشــور حاکم است. حزبی که مهاتیر محمد در بطن آن رشــد کرد و نماینده، وزیر و معاون نخستوزیر شــد و از سال 1981 تا 2003 در ایــن مقام باقی ماند. حتی خبرهــا حکایت از این دارد که او بدش نمیآید در صورت پیروزی ائتلاف جدید در انتخابات آینده که قرار اســت نیمه ســال بعد برگزار شود، یک بار دیگر حکومت را به دست گیرد. اما این ائتلاف جدید چگونه ائتلافی است و ترکیب از چه کسانی است؟ تا چه حد احتمال پیروزی آن میرود و اساسا دلیل ظهور آن چیست؟ بگذارید از همین سؤال آخر شروع کنیم. احزاب و گروههای سیاســی مالزی چند ســال است که تلاش میکنند با تشــکیل ائتلافها و با شــیوههای قانونی و غیرقانونی انحصار حزب حاکم را بشــکنند. ابتدا در ســال 2011 همزمان با حوادث موســوم به «بهار عربی» تظاهرات بیسابقهای در مالزی هم به راه افتاد. این گروهها و تشکلها در سال 2008 موفق شده بودند برای نخســتینبار اکثریت پارلمانی را از حزب حاکم بگیرند. سپس در ســال 2013 آنها موفق شدند این پیروزی را تقویت کنند. با این حال ائتلاف مخالفان همچنان شــکننده بوده و فاقد یک دیدگاه سیاسی یکپارچه درباره نحوه اداره کشــور است. در مقابل اما ائتلاف حاکم به رهبری «اومنــو» همچنان دارای وحدت بوده و از یک مشــروعیت تاریخی برخوردار اســت. میلیونها مالزیایی از این ائتلاف حمایــت میکنند و ترجیح میدهند بــه جای اینکه به احــزاب کمتجربه رأی بدهند و قدم در راهی نامشــخص بگذارند اجازه دهند تا حزب حاکم برنامههایش را ادامه دهد. از این گذشــته رسانههای اصلی و تأثیرگذار مالزی نیز از دولت حمایت میکنند چراکه دولت نجیب رزاق نیز به لحاظ اقتصادی پیشرفتهای خوبی داشته است. بااینحال این روزها دولت حاکم دچار مشــکلات سیاسی و قضائی متعددی بهویژه در رابطه با پروندههای فســاد شده اســت. گفته میشود دولت بخشی از اموال مخصوص توســعه اقتصادی مالزی را به حسابهای بانکی خاص در خارج منتقل کرده اســت. با وجودی که دادســتان کل مالــزی میگوید هنوز هیچ اتهامی اثبات نشده، اما مهاتیر محمد و برخی دیگر از کسانی که هوس قدرت کردهاند دست از تبلیغات خود علیه نخستوزیر برنمیدارند و اعتبار او را زیر سؤال میبرند. آنها حتی با سوءاستفاده از مسئله فساد شرکت زراعی «ویلدا» که در تملک دولت است، ساکنان روستاها را تشویق میکنند تا به حوزههای انتخاباتی مخصوص آنها بروند و رأی دهند. درمجموع اما اپوزیسیون کنونی ضعیف اســت. ستون فقرات این مخالفان را حزب «پرساتو» تشکیل میدهد که تازهتأســیس بوده و مهاتیر محمد با کمک «محیالدین یاســین» آن را به وجود آورد. یاســین در دولت نجیب رزاق، پســت معاون نخستوزیر و وزیر آموزش وپرورش را برعهده داشــت اما در ســال 2015 به دلیل همان مسائل مربوط به فساد از کار برکنار شد. عجیب اینکه «انور ابراهیم» رقیب سرسخت مهاتیر محمد از این ائتلاف اســتقبال کرده و از مردم خواســته از آن حمایت کنند. این هم یک علامت سؤال دیگر در برابر این حرکت است! منبع: الاتحاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.