جنایت به خاطر ماندن همسر در خانه پدری

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مردی که به خاطر ماندن همسرش در خانه پدری عصبانی شده و درگیــری ایجاد کرده بود، پس از بهقتلرســاندن همســر و مادرزنش بازداشــت شــد. ســاعت 9:30 صبح دیروز فــردی در تمــاس با مرکز فوریتهای پلیســی 110 از درگیری خانوادگــی در بلوار فردوس - بلوار تعاون خبر داد، پس از آن گروهی از مأموران کلانتری 133 شــهرزیبا به محل درگیری رفتند.

همچنیــن مأموران پس از حضــور در محل مطلع شــدند دو زن با ضربات چاقو به قتل رســیدهاند و با انجام بررســیهای اولیه پی بردند درگیــری بین داماد خانواده با همســرش و اعضــای خانواده او صورت گرفته اســت که با بالاگرفتن درگیری مهسا )39ساله - همسر متهم به قتل( و گوهر )65ســاله - مادر مهســا( به علــت اصابت ضربات چاقو به قتل رســیدهاند و پدر مهسا )65ساله( نیز مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته اســت که جراحات او ســطحیتر اســت. از این رو بلافاصله هماهنگیهای لازم انجام و مرد مجروح به بیمارستان منتقل شد.

در ادامه تحقیقات داماد خانواده که اســماعیل نام دارد و 40ســاله اســت و پس از قتل همســر و مادرش و مجروحکردن پدر همسرش در صحنه جنایت حضور داشــت، صراحتا به ارتــکاب جنایت اعتراف کرد و گفت همســر و مادرزنش را به قتل رســانده اســت. با تشکیل پرونده مقدماتــی با موضوع «قتل عمـــد» و به دســتور بازپرس شــعبه دهم دادســرای امور جنایی، متهم براي انجام تحقیقــات به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. متهم )اسماعیل( در اعترافات اولیه انگیزهاش از ارتکاب جنایت را دخالت اعضای خانواده همســرش اعلام کرد و درباره قتلها نیز به کارآگاهان گفت: «شب گذشته، همسرم همراه اعضای خانوادهاش به عروســی یکی از بســتگان خود رفت اما من به عروســی نرفتم؛ پس از پایان عروسی منتظر بازگشت همسرم به خانه بودم اما او نیامد و تلفنی خبر داد شب در منزل پدریاش میماند؛ دیشــب تنها در خانه مانــدم تا اینکه صبح به خانــه پدرزنم رفتم؛ ابتدا پســر پنجســالهام را به خانه خودمان بردم و پس از آن مجددا به خانه پدرزنــم بازگشــتم و درگیری بین من و خانواده همســرم اتفــاق افتاد، همســرم، مادرزنم و پدرزنم را بــا ضربات چاقو زدم و پــس از دقایقی مأموران در محل حاضر شــدند و مرا دســتگیر کردند». سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: متهم در ساعت 14:00 روز دوشنبه و پس از تشکیل پرونــده مقدماتی، با قرار بازداشــت موقت در اختیــار اداره دهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ قرار گرفت و تحقیقــات از متهم در مراحل ابتدایی و مقدماتی قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.