یکی از متهمان به یک سال نظافت شهر تهران محکوم شد شلاق، تبعید و کار اجباری مجازات مردان متعرض

Shargh - - حوادث -

شرق: پرونده مردانی که در دو پرونده جداگانه متهم به آزار و اذیت دو زن شــده بودند، به صــورت جداگانه در دادگاه کیفری استان تهران رســیدگی شد و متهمان به شلاق، تبعید و کار اجباری محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار ما، در نخســتین رسیدگی پرونده زنــی که ادعا میکرد دو پســر جــوان او را به زور به باغ سیبی در دماوند برده بودند، بررسی شد. این پرونده دی ســال گذشته در پی شکایت زن 30سالهای به نام فرانک در کلانتــری دماوند به جریان افتــاد. این زن به مأموران گفــت: از چندی پیش به دلیل اختلاف با همســرم از او جدا شــدم و بهتنهایی در یــک خانه اجــارهای زندگی میکنم و برای امرار معاش در یک آرایشــگاه مشــغول به کار شــدم. این زن در ادامه روز حادثه را چنین شــرح داد: عصر در مسیر برگشت به خانه بهعنوان مسافر سوار خودروی پرایدی شــدم که دو سرنشین داشت. در میان راه سرنشینان خودرو سؤالات مشکوکی از وضعیت تجرد من پرسیدند. به آنها مشکوک شدم و خواستم از ماشین پیاده شوم؛ اما آنها بدون توجه به راه خود ادامه دادند و من را به باغ سیبي در دماوند بردند و آزار و اذیت کردند. با اطلاعاتی که این زن در اختیار پلیس قرار داد، مأموران به باغ مد نظر رفتند و دو مرد جوان را شناسایی و بازداشت کردند. آنها در بازجوییها منکر آزار این زن شدند و گفتند: مدتی پیش با فرانک آشنا شــدیم. او به ما گفته بود که از همســرش جدا شــده و بهتنهایی زندگی میکند. روز حادثه نیز با او قرار گذاشــتیم تا به باغ برویم و هرگز فکر نمیکردیم او که با میل خود همراه ما به باغ آمده است، از ما شــکایت کند. در ادامه تحقیقات مأموران فیلمی را کشــف کردند که در آن نشان میداد فرانک با میل خود همراه این دو مرد به باغ رفته است؛ بهاینترتیب برای هر ســه نفر آنها کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی در اختیار شــعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت و هر سه نفر پای میز محاکمه رفتند. پس از قرائت کیفرخواست دو مرد جوان ابراز پشیمانی کردند و گفتند: قبول داریم که شــاکی را آزار دادهایم. فرانک زن تنهایی بود و با ما رابطه دوستانهای داشت و با میل خودش به باغ آمد. ســپس فرانک در جایگاه ایستاد و گفت: این دو مرد را از قبل میشناختم و آنها با من رابطه دوستانهای داشــتند و من هرگز فکر نمیکــردم روزی بخواهند من را فریــب بدهند. روز حادثه با میل خــودم به باغ رفتم. زمانی که متوجه شــدم میخواهند به من آزار برسانند، بــه آنها التماس کردم که مــن را رها کنند. با پای خودم بــه باغ رفته بودم؛ برای همین بــه مأموران دروغ گفتم؛ چون میدانســتم اگر به مأمــوران راســتش را بگویم، نمیتوانم از آنها شــکایت کنم. در پایان جلســه قضات وارد شور شــدند و زن جوان را به صد ضربه شلاق و دو متهم دیگر را به صد ضربه شــلاق و دو ســال تبعید به جنوب کشــور محکوم کردند. دومین پرونده که آن هم در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد، پرونده مرد جوانی بود که با وعده ازدواج دختر جوانی را فریب داده و او را آزار و اذیت کرده بود. این پرونده چندی

پیش با شکایت دختر 20سالهای به نام فرشته در دستور کار پلیس قرار گرفت. این دختر جوان به مأموران گفت: دانشجو هستم. شش ماه پیش در خیابان با پسری به نام امیر آشــنا شدم. با یکدیگر از طریق شبکههای اجتماعی در ارتباط بودیم و چنــد بار در خیابان یکدیگر را ملاقات کردیم تا اینکه یک روز امیر به من ابراز علاقه کرد و گفت میخواهد با من ازدواج کند. من هم حرفهایش را باور کردم تا آنکــه آخرین بار من را به خانهاش دعوت کرد و آزار و اذیت کرد. با شکایت این دختر جوان مأموران امیر را بازداشــت و از او بازجویی کردند. او به مأموران گفت: من فرشته را دوست دارم و میخواهم با او ازدواج کنم؛ اما به دلیل اینکه شــرایط ازدواج نداشتم، از او چند سال فرصت خواســتم تا بتوانم کار مناسبی پیدا کنم. آن روز هم من فرشــته را مجبور نکــردم و او با میل خودش به خانه من آمد. بهاینترتیب پس از صدور کیفرخواســت علیه امیر، او هفته گذشته در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه حاضر شد و از این کار ابراز پشــیمانی کرد. در پایان قضات وارد شور شدند و او را به صد ضربه شلاق و یک سال نظافت اجباری شهر تهران محکوم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.