6 کشته و 7 مصدوم در مسیرهای ارتباطی زنجان

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

رئیــس پلیس راه فرماندهــی انتظامی زنجان گفت: شــش نفر بر اثر حوادث رانندگی در کمتر از 24 ساعت در مسیرهای ارتباطی این استان جان باختند. ســرهنگ علیاصغر شــیرمحمدی افزود: بر اثر وقوع این ســه حادثه رانندگی، هفت نفر نیز مصدوم و روانه بیمارســتان شدند که حال یکی از آنان که دختری 17ساله است بسیار وخیم است.

وی اظهار کرد: حادثه نخســت حوالی ساعت 12 ظهر جمعــه در کیلومتــر 80 اتوبان زنجان - قزوین و به دلیل خســتگی و خوابآلودگی راننده پژوپارس اتفاق افتاد.

شــیرمحمدی ادامه داد: در این حادثه خودرو سواری پژوپارس با حفاظ کنار جاده برخورد کرد و یکی از سرنشــینان بر اثر واژگونی خودرو به بیرون پرتاب شد و بر اثر شدت جراحات وارده در صحنه فوت کرد و ســه سرنشــین دیگر نیز مصدوم و به بیمارستان آیتالله موسوی زنجان منتقل شدند.

وی افــزود: حادثه دوم نیز حوالی ســاعت 16 عصر جمعه در گردنه ســعیدآباد، واقع در مسیر ارتباطی زنجان - بیجار و بر اثر ســبقت غیرمجاز و تجــاوز به چپ راننده ســواری تویوتا و برخورد رخبهرخ با سواری سمند اتفاق افتاد.

شــیرمحمدی تصریح کــرد: در این حادثه تلخ نیز متأســفانه سه نفر از سرنشینان خودرو سواری سمند بر اثر شدت صدمات و جراحات وارده در دم فوت کردند و یکی دیگر از سرنشــینان این خودرو نیز پس از انتقال به بیمارســتان آیتالله موسوی جان باخت. وی افــزود: وضعیت عمومی دختر 17ســاله، یکی از سرنشــینان خودرو سواری تویتا که در بیمارســتان آیتالله موسوی زنجان بستری است، وخیم است.

رئیس پلیــس راه فرماندهی انتظامی اســتان زنجان گفت: حوالی ســاعت 6:30 صبح امروز نیز یک دســتگاه کامیون و وانتنیسان در کیلومتر 70 جــاده ارتباطی زنجان - تبریز بــا یکدیگر برخورد کردنــد که این حادثــه نیز منجر به مــرگ راننده وانتنیسان شد که علت وقوع این حادثه از سوی کارشناســان پلیس راه زنجان در دســت بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.