هلاکت قاچاقچی مسلح و کشف بیش از 4 تُن مواد

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده انتظامــی اســتان سیســتان وبلوچســتان از کشــف چهارتُــنو 287 کیلــو مواد مخدر و هلاکت یک قاچاقچی مســلح در درگیری با ســوداگران مرگ خبر داد. سردار «حسین رحیمی،» در بیــان جزئیــات دقیق این خبر گفت: در راســتای مبارزه شــبانهروزی با باندهای بــزرگ مواد مخدر و ضربات متعدد بر سوداگران مرگ و تغییر مسیر حمل مواد مخدر به مناطق جنوبی سیستانوبلوچســتان، تیمهــای اطلاعاتی و عملیاتی پلیــس، اعضای یک باند مســلح را کــه از مناطق مرزی مــواد افیونی را به منطقه «زرآباد» شهرســتان کنارک منتقل و قصد جابهجایی به نقاط دیگر را داشتند، شناسایی کردند.

فرمانــده انتظامــی سیستانوبلوچســتان افزود: اعضای این باند مسلح و بزرگ که در منطقه «زرآباد» با یک دســتگاه خودروی تویوتــا در حال جابهجایی مواد مخــدر بودند، پس از ورود بــه کمین تکاوران پلیس با آنها به صورت مسلحانه درگیر شدند که در این درگیری، مأمــوران، ضمن هلاکت یک قاچاقچی مســلح و توقیف یک دســتگاه خودرو، یکتُنو 309 کیلو تریاک را کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به شناسایی یک باند بــزرگ دیگر مواد مخدر گفــت: در این عملیات اعضای این باند که با استفاده از سه دستگاه خودروی ســبک در حال جابهجایــی مواد مخــدر بودند، به وســیله مأموران انتظامی شهرستانهای «سراوان»، «نیکشهر»، «ایرانشهر» و «سیب و سوران» شناسایی شــده و در یک عملیات غافلگیرانه ضمن توقیف این خودروها، شــش قاچاقچی حرفهای و ســابقهدار را دســتگیر کردند. در بازرســی از خودروهای اعضای این باند، دوتُنو 919 کیلــو تریاک و 59 کیلو هروئین کشف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.