سد عباسآباد جان 4 نفر را گرفت

Shargh - - حوادث -

ایسنا:

رئیس فوریتهای پزشکی شهرستان بانه از مرگ چهار نفر بر اثر غرقشــدن در سد عباسآباد بانه خبر داد.

رضــا فاتحی اظهــار کرد: با وجــود توصیههای اکید مبنی بر شــنانکردن در محدوده سد عباسآباد، همچنــان عــدهای برای شــنا به این ســد مراجعه میکنند که متأســفانه شــامگاه جمعه چهار نفر در این سد غرق شدند. وی افزود: افراد غرقشده شامل دو دختر 10 و 15ســاله، یک پســر 10ساله و یک مرد 41ســاله از دو خانواده هستند که برای تفریح به این مکان مراجعه کرده بودند.

رئیــس فوریتهای پزشــکی شهرســتان بانه عنــوان کرد: اجســاد ایــن چهار نفــر هماکنون در سردخانه بیمارســتان صلاحالدین ایوبی بانه است. معاون درمان دانشــگاه علومپزشکی کردستان نیز گفــت: این افراد در ســاعت 17:20 بدون هیچگونه علائم حیاتی به اورژانس بیمارســتان صلاحالدین بانه منتقل میشوند که پس از سیپیآر ناموفق به ســردخانه منتقل شدند. هومن قصری افزود: علت این اتفاق، غرقشــدن یکی از افراد خانواده و تلاش افراد دیگر برای نجات وی و در نهایت غرقشــدن همه آنها بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.