9 معدنچی الماس در روسیه مدفون شدند

Shargh - - حوادث -

اســپوتنیک:

بر اثر ریــزش خــاک و آبگرفتگی در معدن میــر، بزرگترین محل اســتخراج الماس روسیه در منطقه ســیبری، 9 معدنچی ناپدید شدند که تاکنون از سرنوشــت آنان خبری نیســت. حادثه فروریختــن معدن المــاس میر، جمهــوری یاکوتیا در منطقه ســیبری حوالی ظهــر )جمعه( رخ داد و هنگام وقــوع حادثه 151 کارگر در حــال کار بودند. به گــزارش وزارت موقعیتهای اضطراری روســیه اعلام کرد: عملیات امدادرســانی بــه دلیل تاریکی هوا متوقف شــده و فــردا غواصــان در بخشهای آســیبدیده معدن، افراد ناپدیدشــده را جستوجو میکنند. با تلاش مأموران امدادرســانی، شماری از 142 معدنچــی از محل خارج شــدهاند. این معدن الماس که در شهر میرنی جمهوری یاکوتیا قرار دارد، در ســال 1954 در دوره اتحاد شوروی گشایش یافت و تا ســال 2001 نیــز از بخش روباز برای اســتخراج اســتفاده میشد و ســپس بخشهای زیرزمینی نیز به محدوده عملیــات اضافه شــدند. معدن میر به شرکت دولتی انحصاری الروس )تولیدکننده الماس روسیه( تعلق دارد. روسیه با صادرات سالانه حدود دو میلیارد دلار المــاس، از عمدهترین صادرکنندگان این سنگ گران در سطح جهانی محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.