جزئیات کشف ۵ کیلوگرم تریاک در پایتخت

Shargh - - حوادث -

مهــر:

رئیس پلیــس مبــارزه با مــواد مخدر پایتخت، از دســتگیری ســه متهم و کشف حدود پنج کیلوگــرم تریــاک از آنها خبر داد. ســرهنگ محمد بخشنده، افزود: عوامل دایره سوم عملیات ویژه برای دســتگیری فروشــندگان مواد مخدر به بزرگراه یادگار پاتوق فروشندگان مواد مخدر اعزام شــدند. وی افزود: دراینراستا سه متهم دستگیر و مقدار 54 گرم شیشــه با لفافه و مقدار 265 گرم هروئین با لفافه و مقدار 602 گرم حشیش با لفافه و مقدار 409 گرم ســوخته تریاک با لفافه و مقدار 177 گرم شیره تریاک با لفافه، مقدار سهکیلوو 400 گرم تریاک با لفافه و حدود 16 لیتر مایع سفیدرنگ مشــکوک به شیشــه و مبلغ 10میلیونو 800 هزار تومان حاصل فروش مواد مخدر کشفوضبط شد. بخشــنده گفت: متهمان دستگیرشــده به همراه پرونده به دادسرا منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.