خودکشی یک دختر در برج آتیساز

Shargh - - حوادث -

میــزان:

دختر جوان بــا پرتکردن خــود از برج آتیســاز خودکشــی کرد. صبح دیروز دختر جوانی از طبقه ششــم یکی از برجهای مجتمع آتیساز در اتوبان چمران، خود را به پایین پرتاب کرد. بلافاصله پــس از ایــن اتفاق موضــوع به پلیــس و اورژانس اعلام شــد. با حضور عوامل اورژانس مشــخص شد این دختر به علت شــدت جراحات جــان خود را از دســت داده اســت. تحقیقات برای مشخصشــدن انگیزه این مرگ خودخواسته از سوی مأموران پلیس آغاز شد. با دســتور بازپرس جنایی تهران، جسد به پزشکیقانونی منتقل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.