معلمی برای نسل جوان

Shargh - - هنر - بابک صحرایی ترانهسرا

اســت در کار صدا و موســیقی در ایــران بروند، پای حرفهایش بنشــینند و کتاب خاطرات او را منتشــر کننــد، چراکه او از همهچیز موســیقی ایران و از بالا و پایینهایش خبر داشت، نهاینکه صرفا گفتوگوی خبری با او انجام شــود. متأسفانه گنجینهای از میان ما رفت. احساس ما از رفتن او مشخص است، گفتن ندارد، کاش من مرده بودم. باور کنید شــب گذشــته بــا شــنیدن خبر فوت ناصــر با خــودم میگفتم که ایکاش مــن مرده بودم. من در این ســالهای اخیر خسته شدهام، اما فرهودی هنوز امید داشت، انگیزه داشت، آرزو داشت و هنوز کارهایی برای انجامدادن داشت. دوست موسیقیدانی از شیراز به من پیام داد که ناصر هم رفــت، گفتم نگران نباش، ما هم روزی میرویم. الان زندگی ما که در آن نمیگذارند آزادانه کار کنیم و فعالیت داشته باشیم چه فایدهای دارد؟ چه فرقی با مرگ دارد؟

میمیرند و پیش از مرگشــان کســی حواسشان به ایشان نیســت و یادشان رفته است که او هم در این جهان زندگی میکند، رفت.

ناصر فرهودی برجســتهترین صدابردار موسیقی ایران بــود، به این دلیــل که فعالیتــش را در اوایل دهه 50 آغاز کرد و توانســت تأثیرگذاری شــاخصی در جریان موسیقی داشته باشــد. تمام خوانندگانی که تا به امروز با ناصر فرهودی همکاری داشــتهاند اذعــان دارند که صدابــرداری او در ارتقای ســطح موسیقی و هنرشان تأثیر داشته است، بههمیندلیل او به یک چهره کاریزماتیک در این عرصه تبدیل شد و در این زمینه یگانه بود. در چهار دهه اخیر کســی نتوانسته بود جایگاهی را که او در زمینه صدابرداری دارد، کســب کند. نکته دیگر اینکه ناصر فرهودی در سال ‪-54 53‬اســتودیو پاپ را راهاندازی کرد که این اســتودیو خیلی زود توانســت به یکی از اصلیترین مراکز ضبط موسیقی تبدیل شود و همیشه تا به امروز بخش مهمی از آثار موســیقی در این استودیو ضبط شــدند، چه در حوزه موسیقی ســنتی، چه در زمینه موسیقی فیلم. بههمیندلیل خود استودیو پاپ هم برای اهالی موســیقی هویتی خاص و نوســتالژیک دارد. در واقــع نــام ناصر فرهودی فراتــر از نام یک صدابردار و نام استودیو پاپ فراتر از نام یک استودیو بود. این دو بخشــی از هویت موســیقی این سالها بودهاند. از منظری دیگر، ناصر فرهودی به گواه تمام هنرمندانی که با او در این سالها کار کردهاند، انسان شــریف و متینی بود و او همیشه الگو و معلمی بود برای نســل جوان. تمامی هنرمنــدان جوانی که این ســالها با او کار کردهاند روی وجه معلمی او تأکید

میکنند. خود من شــخصا میتوانم شهادت بدهم که ناصر فرهودی چقدر زیبا و عمیق ما را راهنمایی میکرد، چه در حوزه مســائل موسیقی و چه مسائل غیرموسیقی. حضور ناصر فرهودی برای ما جانپناه بود. ما در کنار او به آرامش میرســیدیم و در سایه آرامش و مهربانــی او کار میکردیم. نبودن او قطعا ضایعه و یک اتفاق غمانگیز برای اهل موســیقی و اهل هنر اســت. بهخصوص اینکه مرگــی ناگهانی داشت، او فردی سالم و به دور از هر بیماری بود. ما همچنان رفتن او را باور نمیکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.