ناص خرفارهص مودوی،شدابردیاربگرجنستهجمیوسنیقهی ، درگ صذشدتا

Shargh - - هنر -

ســمیه قاضیزاده:

شــامگاه جمعهشــب، ناصر فرهودی، یکی از برجســتهترین صدابرداران حوزه موسیقی که ســالها در اســتودیوی پاپ فعالیت میکرد، درگذشت. او که سابقه هیچ نوع بیماریای نداشــت، در 65ســالگی به دلیل ایســت قلبی در بیمارستان دی تهران دار فانی را وداع گفت.

ناصــر فرهودی در طول عمــر حرفهایاش با شــماری از بهترین آهنگسازان و خوانندگان پیش و بعــد از انقاب کار کرد که از جمله آنها میتوان به محمدرضا شــجریان، مجید انتظامی، حســین علیــزاده، واروژان، شــهرام ناظــری، محمدرضــا علیقلــی، ناصــر چشــمآذر، بابک بیــات، محمد اصفهانــی، علیرضــا افتخاری و... اشــاره کرد. او فعالیــت جــدی و حرفهای را از ســال 1359 و با ضبط موســیقی فیلم فریاد تا ترور، ساخته منصور تهرانــی آغاز کــرد و تا زمــان مرگــش کار ضبط موسیقی قریب به 200 فیلم و مجموعه تلویزیونی را انجــام داد. از ردیف طولانــی فیلمهایی که او کار ضبط موســیقی آنها را انجام داده، میتوان به ضبط تمام آثار مجید انتظامی در سالهای 1363 تــا 1386 که در ایران ضبط شــدهاند و فیلمهایی همچــون از کرخه تــا راین، بوی پیراهن یوســف، آژانس شیشــهای، روز واقعه و دوئل، اشــاره کرد. همچنیــن ضبط تمامــی آثار بابک بیات از ســال 1362 با موســیقی فیلم نقطهضعف تا پایان عمر ایشان در سال 1385 و کارهایی همچون موسیقی فیلمهای مســافران، کشــتی آنجلیکا، دستهای آلوده و... برعهده وی بود.

همچنیــن آثاری چــون «من ترانه پانزده ســال دارم»، «اعتراض»، «دستهای آلوده»، «سرعت»، «جنگ نفتکشها»، «نیــاز»، «خونبس»، «پارتی»، «زمانی برای مســتی اســبها»، «عــروس آتش» و «قرمــز» از دیگــر آثار ضبطشــده از ســوی وی بودند. نگاهی گذرا به فعالیتهای ناصر فرهودی در حــوزه صدا روشــن میکند که او توانســته در زمینههای متعددی در خدمت ســینما و موسیقی ایران باشد. کارهایی که او انجام داده از قبیل ضبط موســیقی، صدابرداری موسیقی، ضبط استودیویی موســیقی، صدابــرداری، صدابرداری ســر صحنه و صدابــرداری اســتودیویی و میکــس صــدا، هر یک بهنوبــه خود امور فنی صــدا را گامی به جلو برده اســت. آخرین فعالیت وی، صدابرداری فیلم «بادیگارد» از ساختههای ابراهیم حاتمیکیا بود.

از جمعهشــب، هنرمنــدان بســیاری در پــی درگذشــت این هنرمند، در صفحات مجازیشــان مطالبی را به یاد او نوشــتند کــه میتوان به مجید انتظامی، محمدرضا علیقلی، کارن همایونفر، بابک صحرایــی، علــی جعفریپویان، رضــا تاجبخش، ســامان احتشــامی، بابک چمــنآرا، رضا صادقی، حامــی، علیرضا عصار و... اشــاره کــرد. صبح روز شــنبه هم بســیاری از هنرمندان در محل خانه او جمع و موجب دلگرمی خانواده او شــدند. مراسم تشــییع این هنرمند روز دوشــنبه ساعت 9 صبح از مقابل تالار وحدت انجام میشود و مراسم ترحیم او روز سهشــنبه، 17 مرداد در مسجدجامع شهرک غرب، از ساعت ‪/19 30‬تا 21 برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.