بلاتکلیفی 2ماهه فیلمهای توقیفی

Shargh - - هنر -

بهناز شیربانی:

«آنچه ما تصمیم گرفتیم این است که فیلمهای توقیفی بازبینی شــود و توســط شورای تخصصــی مربوطــه اصاحات لازمه بــر آنها اعمال شــود. چنانچــه اصاحات اعمال شــود، مجــددا در شــورا تأیید میشــوند و امکان اکران پیدا میکنند و از باتکلیفــی درمیآینــد. بهطورکلی هدف مــا در این مسئله خروج فیلمهای توقیفی از باتکلیفی است تا یکبار برای همیشــه تعیینتکلیف شود که فیلمهای قابل اصاح، اصاح شــوند و آنهایی که به هر صورت اصاح نمیشوند، وضعیت مشخصی پیدا کنند». اینها بخشــی از صحبتهای سیدرضا صالحیامیری )وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی( است؛ صحبتهایی که در پی انتقاد اصغر نعیمی )کارگردان( بهخاطر باتکلیفی فیلمهای توقیفی در دولتهای احمدینژاد و روحانی مطرح کــرد. حالا دو ماه از زمانــی که صالحیامیری برای رســیدگی به این پرونده قطور مشخص کرده بود میگذرد و در فرصت ســرآمده وزارت ارشاد، تغییری ایجاد نشده اســت.در این بین محمدمهدی حیدریان )رئیس سازمان ســینمایی( در پی فرصت مقرر شده ازســوي وزیر ارشــاد به صف فیلمهای توقیفی اشاره کــرد و در بخشــی از صحبتهایــش گفــت: «ما با وضعیتی مواجه هســتیم که حتما باید با تهیهکننده و کارگردان آثار که همه مانند اعضای یک تیم هســتیم بنشــینیم و صحبت کنیــم. در این بین ممکن اســت یک کار )مشــهورها را میگویم( مجوز نمایش نگیرد یا اینکه اجــازه موقتی تا اطاع ثانــوی بگیرد، آنهم بــه این دلیل کــه فرهنــگ و هنر تابع مســتقیمی از وضعیت جامعه هســتند. وضعیت جامعه هم یعنی اینکه برداشــت جامعه از محصولــی که میبیند چه خواهد بود. اگر این برداشت سوءتفاهمی داشته باشد یــا پیام غلطــی را منتقل کند، یا برداشــت از آن غلط باشــد، اجازه نمایش نمیگیرد».از سوی دیگر پس از اظهارنظر مدیران وزارت ارشاد به جهت تعیینتکلیف فیلمهای توقیفی در فرصت درنظرگرفتهشده، بسیاری از ســینماگران با پیغامها و یادداشتهایی با پیوستن به کمپین «هنر توقیفشــدنی نیســت» مواضعشان را نســبت به شــرایط فیلمهایی که سالهاست مهر توقیــف خوردهانــد و تکلیف اکرانشــان نامشــخص است اعام کردند و خواستهشــان از دولت دوازدهم شکستهشدن طلسم توقیفیها بود. شمارش معکوس تعیینتکلیف فیلمهای توقیفی بهســر آمده و بسیاری از کارگردانهایی که منتظر اعام مواضع وزارت ارشاد نسبت به فیلمهایشان هستند، شرایط با گذشته برایشان تغییری نکرده اســت. بهتازگی امــا اصغر نعیمی باز دست به قلم شد و در نامه دوم خود به وزیر ارشاد پایان مهلت دوماهه بستهشدن پرونده فیلمهای توقیفی را متذکر شــد. او در این یادداشت که در اختیار «سینما» گذاشته است آورده: «حدود دو ماه پیش که طی نامه سرگشادهای از شما خواســتم به وضعیت فیلمهای توقیفی ســینمای ایران توجه نمایید، انتظار واکنشــی سریع را نداشــتم اما خوشــبختانه جنابعالی متوجه حساسیت موضوع شده و به ریاست سازمان سینمایی دســتور دادید ظرف مدت دو ماه تکلیف این فیلمها را روشــن نماید. در این دو مــاه خبرهای ضدونقیضی از مجاری غیررسمی درباره کمیتهای که به همین منظور تشکیل شــده به گوش رســیده اما با پایان این مهلت دوماهه سازمان سینمایی نتیجه کار را به شکل روشن اعام نمیکند. لازم نیســت توضیح دهم که نمایش چند فیلم کممســئله نه مدنظر ما بوده و نه مطابقتی با نص دستور شما یعنی روشنشدن تکلیف تمام آثار درمحاقمانــده دارد و بهنوعــی مخدوشکردن اصل مطالبه است. خوب نیست این شبهه در فضای جامعه سینمایی پیش بیاید که دستور شما مصلحتاندیشانه و به دلیل نزدیکی به زمان انتخابات بوده یا از آن بدتر قرار اســت ماجرا مســکوت بماند تا کابینه در فضایی بیحاشیه از مجلس رأیاعتماد بگیرد. که اینها یعنی باز قربانیکردن هنر، سینما و منافع سینماگران شریف ایرانی در پیشــگاه مصالح سیاســی. اگر امروز دولت دکتر روحانی بر سر کار است نمیتوان در این موفقیت نقش مهم سینماگران ایرانی را انکار کرد. پس ضروری اســت برای پایاندادن به هر نوع شائبهای به مصداق ضربالمثل مــرد و قولش، به تعهد خود عمل نموده و مصرانه از سازمان سینمایی بخواهید در همین مدت کوتاهی که از عمر مســئولیت شــما باقی مانده، بدون تعلــل گزارش کار و نتیجه عملکردش درباره دســتور صریح شــما را در اختیار رسانهها و افکار عمومی قرار دهد. شک نکنید چه در کابینه آینده بهعنوان وزیر ارشاد ابقایتان کنند یا مصدر خدمت در پست دیگری شوید، رفع توقیف از کلیه فیلمهــای درمحاقمانده نام نیک شــما و همکارانتان را در تاریخ سینمای ایران ماندگار خواهد کرد». طبعا بعد از پایان زمان درنظرگرفتهشده ازسوي وزارت ارشــاد، بسیاری از سینماگران، خصوصا فیلمسازانی که سالهاست در انتظار جواب مشخصی برای رد یا اکران فیلمهایشــان هســتند، بیش از همه، منتظــر پاســخ مشــخصی از کمیتــهای هســتند که مســئولیت بازبینی این آثار را برعهده گرفته است، اما چیزی که در این میان حائز اهمیت اســت، این اســت که بسیاری از فیلمســازان به دلیل اصاحات بسیاری که پیش از این به فیلمهایشان تحمیل شده بود زیر بار این اتفاق نرفتند و یکی از دلایل توقیف فیلمهایشــان همین جرحوتعدیلهایی اســت که برای برخی از آنها پذیرفتنی نیســت و طبعا اگر بنا بر ممیزی مفصل این آثار به شرط اکرانشان باشد، داستان دیگری آغاز خواهد شد و باید مواضع فیلمسازان را نسبت به شرایط جدید جویا شد، اما ظاهرا تا اعام مواضع وزارت ارشاد نسبت به فیلمهــای توقیفی باید صبر کــرد و دید نتیجه چه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.