2 سخنرانی و یک نمایش فیلم درباره شیر و تناولی

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

همزمان بــا برگزاری نمایشــگاه «پرویــز تناولــی و شــیرهای ایــران» هر دوشــنبه در مــوزه هنرهــای معاصر تهران برنامه ســخنرانی همــراه با نمایش فیلــم برگزار میشود. این دوشنبه، 16 مرداد، ساعت پنج بعدازظهر، امیرحسین ماحوزی و شروین وکیلی، دو سخنرانی کوتاه خواهند داشــت و پیش از آن در آغاز جلســه فیلم «نقطه و شیر »، ســاخته سروناز علمبیگی درباره پرویز تناولی نمایش داده میشــود. دکتر امیرحســین ماحوزی پزشــکی است که اشــتغال به این حرفه هرگز او را از مطالعه ادبیات فارسی – قلمرویی که همواره به آن عشــق میورزید – باز نداشــت و او را تا دریافت مدرک دکترای ادبیات از دانشــگاه تهران پیش برد. تمرکــز او بهویژه بر متون حماســی و اســاطیری و از ســوی دیگر بر عرفان، بهویژه غزلیات شــمس و مثنوی مولاناســت. او عضو هیئت علمی دانشــگاه پیام نور اســت و در دانشــگاه آزاد تدریس میکند. دکتر ماحوزی مقالههای متعــددی درباره مولانا و شاهنامه نگاشته است. کتاب او با عنوان «تشبیه در کلیات شــمس» در سال 1390 به چاپ رسیده و اثر دیگر او، «مهرورزی در شاهنامه فردوسی» بهزودی به نشــر درخواهد آمد. ســخنران دیگر این دوشنبه دکتر شــروین وکیلی، دانشآموخته زیستشناســی و جامعهشناســی فرهنــگ از دانشــگاه تهــران و دکترای جامعهشناســی سیاســی از دانشگاه عامه طباطبایــی اســت. او بنیانگذار مؤسســه فرهنگی خورشید است و نویسنده بیش از 30 عنوان کتاب در زمینههای جامعهشناســی تاریخی، اسطورهشناسی و تاریخ فلســفه. چارچوب نظریاش رویکرد نظریه سیســتمهای پیچیده اســت و یک دســتگاه نظری منســجم و فراگیــر در این زمینه پیشــنهاد کرده که اغلــب بهخاطــر اهمیت نقش زمــان در آن به نام «دیدگاه زروان» شناخته میشود. در سخنرانی دکتر وکیلی دو ســویه از نقشمایههای مربوط به شــیر در اســاطیر ایرانی وارسی میشــود؛ نخست پیوند میان شــیر با مهر و خورشــید که تبارنامهای بسیار باســتانی دارد و دوم شــکلگیری رمزپردازی متکی بر شــیر در هنرهای رزمی ایرانی که در شــاهنامه و متون دیگر حماســی انعــکاس یافته و خلقوخوی انسانی خاصی را با شیر همسان میانگاشته و سبک رزمآوری ویژهای را با آن همراه میشمرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.