جشنواره «فیلم سلامت» از نگاه «کیانیان»

Shargh - - هنر -

گــروه هنر: بازیگر «یــه حبه قند» معتقد اســت تلویزیــون باید درباره مســائل مهم؛ مثل ســامتی مردم همیشه برنامه داشته باشد، البته گاهی درباره صرفهجویی و بیآبی برنامه تولید میکند، گاهی هم اواخر شــب دراینباره مناظره پخش میکند، اما این برنامهها گسترده نیســتند و روی مردم تأثیرات کمی ایجاد میکنند. رضا کیانیــان با بیان اینکه هنرمندان با مســئولیت اجتماعی خود آشــنا هســتند، گفت: هنرمنــدان بهخوبی به وظایف خــود عمل میکنند تا جایی که از همان ســالهای ابتدایی شــکلگیری مؤسســات و نهادهای مردمی در کنــار آنها بودند و سعی کردند با فعالیتهای اجتماعی، قدمهای خود را در این زمینه در جهت خیر مردم بردارند. او ادامه داد: قطعــا این قدمها تأثیرگــذار خواهند بود و ما با این امیــد در این زمینه فعالیــت میکنیم. امیدوارم روزی ســرطان و بیماریهای خاص ریشهکن شوند و محیطزیســت جهان در شــرایط مناسبتری قرار بگیرد. تا آن زمان قطعا تمامی مؤسسات مردمنهاد و پویشها در کنار هنرمندان به فعالیتهای اجتماعی خیرخواهانه خود ادامه خواهند داد. کیانیان با بیان اینکه ســال گذشته جشنواره «فیلم ســبز» و «فیلم سامت» برگزار شد، خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم سبز هشت سال متوقف شده بود و فیلم سامت هم اولین دوره برگزاری خود را پارسال تجربه کرد. در این جشنوارهها تعداد زیادی فیلم مرتبط با محیطزیست و سامت روحی و جسمی مردم نشان داده میشود. قطعــا دیدن این فیلمها برای مردم تأثیرگذار اســت که این جشــنوارهها برپا شدهاند. بازیگر «کفشهایم کو» ادامه داد: یکــی از فیلمهایی که در یکی از این جشــنوارهها جایزه گرفت، فیلم «مادرکشی» بود که فیلم بســیار تأثیرگــذاری بود. در یوتیــوب یا آپارات این فیلمها وجود دارنــد، اگر برخی از مردم فرصت حضور در جشــنواره را ندارند، به دلیل این است که دیدن این آثار برای جامعه ضروری اســت، میتوانند از ایــن طریق آنهــا را ببینند و اهمیــت موضوعات مرتبط با ســامتی خود و محیطزیستشــان را بیشتر درک کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.