کاش من مرده بودم

Shargh - - هنر - مجید انتظامی آهنگساز

خاطرات ما و ناصر فرهودی عزیز ناتمام اســت. در ســالهای دور، اســتودیو پاپ خانه دوم همه ما، من، محمدرضا علیقلی، بابک بیات، ناصر چشــمآذر و خیلیهای دیگــر بود کــه در آن روزها در عرصه موسیقی کار جدی میکردند. پیش میآمد که ما 24 ساعت نمیخوابیدیم و کارهایمان فشردگی عجیبی داشــتند. هم من عاشــق کارم بودم، هم فرهودی، آنهم در شــرایطی که در کار صدابرداری اصا پول نبود، کمااینکه هنوز هم نیست، اما اعتقادی که او به کارش داشت باعث میشد که من راغب باشم که با او کار کنم. درخشــانترین و بهترین آثار من از جمله روز واقعه، آژانس شیشــهای، از کرخه تا راین، بوی پیراهن یوسف و... با فرهودی بود. من هم بسیار روی کارم وسواس داشــتم و روی خواستههایم پافشاری میکردم، اما با ناصر بسیار همکاری نزدیک و خوبی داشــتیم عاوهبر اینکه با هم رفیــق هم بودیم. من حتــی برای ترانســفر موســیقیهایم روی فیلم هم ناصر را با خودم میبردم که چیزی از قلم نیفتد. یادم میآید که یکبار اســتودیو پاپ پــر بود و من مجبور شدم در استودیوی دیگری موسیقیام را ضبط کنم، اما حتی در آن شرایط هم من فرهودی را با خودم به آن استودیو بردم. واقعا بدون او کار نمیکردم. بارها از روزنامهنگاران و خبرنگاران مختلف خواســتم که پای حرفهای او بنشینند و به سراغش بروند، چراکه او از قبل از انقاب با خوانندگان مطرح کار کرده بود تا بعــد از انقاب که خوانندگانــی همچون علیرضا عصار ترانههایشــان را آنجا ضبط کردند. همینطور آثار انقابی فاخر از جمله تمامی سمفونیهای من در اســتودیو پاپ ضبط شــدند. من بارها به دوستان نویســنده پیشنهاد دادم که به سراغ او که گنجینهای

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.