آخرین حلقمهو ار ستیبقایطبا گذشته

Shargh - - هنر - بابک چمنآرا ناشر

ناصــر فرهودی یکــی از آخرین افــرادی بود که ارتباط مــا را با دهههای قبل بهطور مســتمر برقرار میکرد و ما یکی دیگر از این آدمها را هم از دســت دادیم. فکر نمیکنم تعــداد زیادی از این افراد باقی مانده باشــد. وقتی یک نوازنده، آهنگساز یا خواننده از میان ما مــیرود، قطعا ناراحتکننده اســت، اما رفتــن یک صدابردار کــه محرم اســرار هنرمندان و هزاران اثر هنری اســت که تولید شده، اگر چند دهه در ایــن عرصه مانند فرهودی فعالیت کرده باشــند، رفتن یک گنجینه است، چراکه سینهشان صندوقچه اسرار و خاطرات است.

مــا این خاطــرات را پیش از آنکــه فرصتی برای حفظشــان به وجود بیاید، از دســت دادیــم. از نظر فنــی هم نیازی به تعریف کســی نیســت. کارهایی که از ایشــان باقی مانده نشــان از کیفیت بالای آثار او دارد. امــا به عقیده من آنچــه فرهودی را از دیگر صدابرداران متمایز میکرد، حرکت همیشه در اوج و همیشه حرفهای او بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.