رفتن سیوچندسال خاطره

Shargh - - هنر - محمدرضا علیقلی آهنگساز

خیلی ســخت اســت کــه آدم رفیــق و همکار سیوچندســالهاش را از دســت بدهــد. مــا سیواندیســال خاطــره داشــتیم، از کارکــردن در صبحهای زود گرفته تا زیر برف و باران، تا تابســتان و کار بود و کار بود و کار. هنوز با خودم نتوانســتهام کنار بیایم و بســیار روز ســختی را ســپری میکنم. دربــاره کار ناصر فرهودی و تخصــص و فنی که او داشــت، تنها میتوان به شــکل فنــی و تخصصی نظر داد و صحبــت کرد اما آنها کــه کار کردهاند و تجربه دارند میدانند که کار ایشــان در چه ســطح بالایی بود. یاد ناصــر فرهودی در جایگاهی که باید زنده باشد، زنده است. اما من به شخصه بسیار زیاد متأســفم چراکه او نیز مانند بسیاری از هنرمندان که

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.