چالش آینده و بمبهای اتمی سایبری

Shargh - - آيتي -

ماهوارههــای تولیدکننده پالــس الکترونیکی و بمبهای الکترومغناطیســی، به چالشی بیسابقه برای تســلیحات هستهای کلاســیک ایالات متحده بــدل شــدهاند. در جهان امــروز، با توجه به ســیر شــتابان پیشــرفتهای بدیع در حوزه الکترونیک و فناوری، اتــکای ابرقدرتها بــر بازدارندگی حاصل از زرادخانههــای اتمــی، امری عبــث و بیحاصل به شــمار میرود. به عقیده بســیاری از کارشناسان سیاســی، ارتقا و بهروزرســانی موشکها و ساخت انــواع بمبافکن به منظور ایجاد توان اســتفاده از سلاحهای هستهای قدیمی و ناکارآمد، ارائه ایدهای کهنه در لباسی نو محســوب میشود و برنامههای عملیاتی و تســلیحات هســتهای جدید در شــرایط حاضر، از دفع و مقابله با انواع تهدیدات، قدرتهای نوظهــور و جنگافزارهــای نوین کامــلا بیمصرف هستند. به گزارش سایبربان، کشورهایی مانند روسیه، چین و کره شــمالی بهعنوان قدرتهای نوظهور در فضای ســایبری، با ترکیب عملیات نظامی در بستر فضــای مجــازی بــا بمبهــای الکترومغناطیس EMP(،) روش بدیعی از نبرد و حلوفصل مناقشات در فضای بینالملل را ابداع کردهاند. چاشنی کلاهک این نوع تســلیحات که در فضای ماوراي جو منفجر میشود، هیچ اثری از انفجار، پسماندهای رادیواکتیو و ســایر آلودگیهــای هســتهای روی زمیــن بر جا نمیگذارد؛ بنابراین، این نوع از جنگافزارهای جدید، به علت تولید پالسهای الکترومغناطیســی خود، تنها ابــزار الکترونیکــی را از کار میاندازد. حملات اتمــی الکترومغناطیس، از ســوی روســیه، چین و برخی قدرتهای نوظهور دیگــر، از مصادیق جنگ هستهای شناخته نمیشود؛ بلکه آن را نوعی جنگ الکترونیک، اطلاعاتی و سایبری میدانند.

نشــریه نیروهای مســلح روســیه، بــه تازگی در مقالهای موســوم به «نقاط ضعف ایالات متحده در تعریف جنگ شــبکهمحور» به ایــن مبحث پرداخته اســت و اســتفاده از بمبهــای الکترومغناطیس را بهترین راهبرد برای شکســت ایالات متحده در بستر جنــگ الکترونیــک میداند. نویســنده ایــن مطلب، حملات جنگ الکترونیــک را بزرگترین نقطه ضعف نیروهای نظامــی آمریکایی و اســتفاده از پالسهای الکترومغناطیــس مختلکننده تجهیزات الکترونیکی میداند. دکترین نظامی چین نیز، مســائل مشابهی را مورد توجه قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.