اطلاعات ثبت احوال روی میز شبکه ملی اطلاعات

Shargh - - آيتي -

ایســنا: به گفته معاون فناوری اطلاعــات و آمار جمعیتی ســازمان ثبت احوال کشــور این ســازمان بزرگترین نقش را در شــبکه ملی اطلاعات بر عهده دارد؛ زیــرا ســازمان ثبت احوال کشــور بهعنوان یک سازمان پیشــگام در زمینه ارائه خدمات نوین فناوری اطلاعــات، اکنــون خدمــات خــود را روی ســامانه «جیاسپی» شــبکه ملی اطلاعات قرار داده است. حمید پارســایی دراینباره بیان کرد: «قبل از فعالیت شــبکه ملی اطلاعات خدماترسانی ســازمان ثبت احوال به دیگر سازمانها به صورت ستارهای بود». او ادامه داد: «ثبت احوال در گذشــته بنا بر درخواســت ســازمانهای مختلف از طریق اتصال به آن سازمان اطلاعات درخواستشده را از طریق یک خط جدا ارائه میداد، اما اکنون هر ســازمان و ارگانی اطلاعات خود را در شبکه ملی اطلاعات قرار میدهد و سازمانهای مختلــف نیــز اطلاعــات موردنیــاز خــود را از آنجا میگیرند». او گفت: «اولین فایده وجود شــبکه ملی اطلاعات این است که شبکههای خاص و خصوصی از بین میرود و همه از یک شبکه اطلاعات میگیرند. شــبکه ملــی اطلاعات یــک دریای خدماترســانی عمومی به سازمانها و به مردم است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.