شارپ تلویزیون موبایلی خاص میسازد

Shargh - - آيتي -

مهــر: یــک شــرکت تولیدکننــده دســتگاههای الکترونیکــی قصــد دارد موبایلــی بــا نمایشــگر تمامصفحه و لبههای نازک بسازد. این صفحه نمایش مجهز به فنــاوریاي اســت که قابلیــت تغییر فرم دارد. براســاس گزارش دیجیتالترندز، شرکت شارپ برای تولید تلویزیون مشهور اســت. اما فعالیتهای درخورتوجهی در حــوزه طراحی موبایــل نیز انجام داده اســت. این شــرکت اخیرا اعلام کرده یک تلفن هوشمند با نمایشگری بدون لبه تولید خواهد کرد که

‪Aquos S2‬ نام گرفته اســت. البته اطلاعات زیادی از این موبایل افشــا نشــده اما شرکت ســازنده اعلام کرده دســتگاه مذکور مجهز به نوعی فناوری صفحه نمایشــگر با قابلیت تغییر فرم است. این نمایشگر در قسمتهای بلندگو و دوربین جلو حالتی خمیده دارد. به گفته شــارپ این موبایل در ســه جهت نمایشــگر لبههایی بســیار نازک دارد، به طوری کــه نرخ اندازه صفحه نمایش به بدنه حدود ٨٥ درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.