نامه گروههاي علمي و کارشناسي حوزه گردشگري به ریاستجمهوري

Shargh - - جامعه -

شــرق:

گروهــي متشــکل از جوامــع علمــي و کارشناسي گردشگري، در نامهاي به رئیسجمهوري، درباره انتخاب ریاســت ســازمان میــراث فرهنگي و گردشگري پیشنهاداتي را ارائه کردهاند. در این نامه که به امضاي 107 فعال حوزه گردشــگري رسیده است، ميخوانیم:

«جامعه علمي و کارشناســي گردشــگري ایران آمادگي دارد با پشتوانه علمي، بهکارگیري رویکردهاي تخصصــي و شــناخت نظــري و واقعــي از پدیــده گردشــگري، راهبردها را ترســیم نموده، برنامهها را تدوین کند و با دولت در مدیریت این صنعت برحسب آخرین دستاوردهاي دانش و فناوري همکاري نماید. ایــن جامعــه انتظــار دارد رئیسجمهــور محترم با حساسیت و دقتي بیش از دیگر وزارتخانهها و نهادها با نگاهي به تجارب دولت در این خصوص، مدیر ارشد سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري را با توجه به نکات ذیل انتخاب نماید:

1- از آنجا که گردشگري، میراث فرهنگي و صنایع دســتي از امور دانشمحــور و تخصصي به شــمار ميآیند، رئیس سازمان باید با ادبیات و گفتمان توسعه در هر ســه حوزه مذکور آشــنا و در ایــن خصوص از سوابق علمي، اجرائي و تجربه کافي برخوردار باشد.

2- شایســته اســت رئیس ســازمان از بین مدیراني انتخاب شــود که با جامعه علمي، کارشناسي و فعالان گردشــگري در ارتباط بوده و در عمــل، تجربه فعالیت و همــکاري با بخــش خصوصي، تشــکلها، صنوف و سازمانهاي مردمنهاد این بخش را داشته و حداقل طي 10 سال گذشته در این امور دلمشغولي داشته باشد.

3- از تکــرار تجــارب ناموفــق در دولتهــاي گذشــته در انتخــاب فــرد منتخب معمــولا از میان وزیران پیشــنهادي ناکام از کسب رأي اعتماد مجلس و یا جايمانــده از دیگــر وزارتخانهها و ســازمانها براي مدیریــت این بخش یا از جســتوجوي جبران کمبودهاي سیاسي، قومي و جنســیتي در این حوزه، پرهیز شــود؛ فرایند گزینش انفعالــي در مدیریت این ســازمان و تلقي حیاطخلوتبودن ایــن عرصه عدم توجه به اولویت و اهمیت صنعت گردشگري، میراث فرهنگي و صنایع دستي کشــور را به اذهان عمومي متبادر ميکند.

4- رئیس سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري باید مدیري باشد که در راستاي اهداف سند چشــمانداز 1٤0٤ توانایي تحقق بند٥0 سیاستهاي کلي برنامه ششم بر پایه افزایش پنجبرابري ایرانگردان خارجي و توســعه صنعت ایرانگردي را داشته باشد و با عنایت به این سیاســتها که مبتني بر بزرگکردن بازار صنعت گردشگري، ایجاد پایداري و رقابتپذیري با رویکرد اقتصاد مقاومتي است، ضروري است رئیس ســازمان به اجرا و عملیاتيکردن مواد ‪99 98،‬ و 100 قانون برنامه ششــم توســعه بپردازد. پرواضح است که تشویق، تسهیل و تسریع در سرمایهگذاري داخلي و خارجي و مشارکت واقعي بخش خصوصي لازمه دستیابي به این امور است که در اولویت این برنامهها قرار ميگیرد.

5- در فراینــد انتخاب مدیریت کلان گردشــگري کشور به شایســتگيها و توانایيها در تحقق اهداف ترسیمشــده در ماده چهارم قانون تشکیل سازمان و بهویــژه تحقق اهداف و انجام وظایف شــوراي عالي میراث فرهنگي و گردشــگري کشــور توجه شود که مبتني بر تصویب سیاستها، خطمشيها و برنامههاي کلان، جلــب حمایت بخشهاي مختلــف دولتي و غیردولتي براي این صنعت فرابخشي، فراهمنمودن زمینه ســرمایهگذاري و برانگیختن مشارکت مردم در استانهاي مختلف است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.