«باشزاروش»ی کاوتاها یزمبهده ي قائ پدید سدبیکه« تازهلنيیگمار »

Shargh - - ورزش -

شــرق:

10ســاله بود که فوتبالش را از ایرانجوان بوشهر شروع کرد؛ قدوقواره ریزش نوید این را نمیداد که بتواند جایی در فوتبال «فیزیکیپرست» ایران برای خودش پیدا کند، ولی جادوی ریزی که در ســاقهایش نهفته بود، به کمکش آمد. قائدی درشتهیکل نبود؛ ولی میتوانست درشــتهیکلتر از خــودش را بهراحتــی آبخــوردن دریبــل کند. در ردههای پایــهای ایرانجوان به چیزی که میخواست نرسید و به همین خاطر بود که راهی شاهین بوشهر، دیگر تیم مطرح شهر، شد. در شاهین هم توجهی که باید به مهدی نشــد. چرخش او اینبار به سوی تیم توحید، تیم کمترشناختهشــده بوشــهری، بود که دست بــر قضا، برایش بهترین انتخاب هم شــد؛ مهدی در تیم توحید در یک بازی دوســتانه مقابل تیم ایرانجوان قرار گرفت و با درخششی مثالزدنی، دوباره در مرکز توجه این باشــگاه مطرح قرار گرفت. بازگشت مهدی به تیمی که فوتبال را از آنجا شــروع کرده بود، سرآغازی برای زندگی حرفهای این بازیکن جوان بود.

از «باشو» تا «نیمار بوشهر»

مهدی قائدی حقــش را از فوتبال بوشــهر گرفت؛ او یکــی از معدود تضادهــای فوتبال ایران اســت که نشــان داده میتوان بازیکنی فیزیکــی نبود؛ ولی جایی در ســطح عالی فوتبال به دســت آورد. درخشیدن در تیمهای جوانان و امید ایرانجوان، دل مردم بوشــهر و از همه مهمتر، دل مســئولان ایرانجــوان را گرم کرده بود که میتوانند به پشــتوانه ایــن بازیکن، به روزهای خوبشــان برگردند. مهــدی در تمرینات یکــی پس از دیگری مدافعان را پشــت سر میگذاشت و هر روز چیز تازهتری بــه اندوختههای تکنیکی خود اضافه میکرد. قیافهاش بیشــتر و بیشــتر به شــخصیت فیلم «باشو، غریبــه کوچک» بهرام بیضایی شــباهت پیدا میکرد و تکنیکهای دریبلزدنش هم شــباهت زیادی به نیمار، ســتاره برزیلی آن زمان بارسا، داشــت. مهدی بالاخره خودش را به تیم بزرگســالان ایرانجــوان تحمیل کرد؛ ابتدای فصل گذشــته بــود که در لیگ یــک، بهعنوان بازیکنی جوان که فقط 17 سال داشت، هنرنمایی کرد. از همان ابتدای لیگ بود که میشــد حدس زد روزهای روشــنی پیشروی «باشــو» قرار دارد. خیلی از مربیان شــاغل در لیگ یک، تنها پس از گذر چند هفته، آرزوی داشتن چنین بازیکنی را داشتند. شاید قشنگترین جمله را درباره قائدی، داوود مهابادی، سرمربی فصل گذشته آلومینیوم اراک، بعد از دیدار تیمش با ایرانجوان گفت: «امروز در تیم ایرانجوان بوشــهر بازیکنی وجود داشت که در ســطح اروپا بازی میکرد. باید مسئولان روی این بازیکن ســرمایهگذاری بیشــتری کنند که در این زمینه از ســرمربی تیم ملی تقاضا میشــود نــگاه ویژهای به این بازیکن باتجربه و جوان داشــته باشــد. این بازیکن خوشنقش، خط دفاعی تیــم آلومینیوم اراک را برهم زده بــود؛ بهگونهای کــه بازیکنان تیم مــا در مهار این بازیکــن عاجز بودند. امیــد میرود ایــن بازیکن فصل آینده در تیمهای لیگ برتر و اروپایی باشــد». بازیهای درخشان قائدی در تیم ایرانجوان و در لیگ یک، خیلی ســریع راه ورود این بازیکن را به تیم ملی جوانان ایران که عازم رقابتهای جام جهانــی بود، باز کرد؛ هرچند امیرحسین پیروانی، ســرمربی وقت تیم ملی، نتوانست آنطور که باید و شــاید، از این بازیکن در ترکیب تیمش بهره ببرد و سرانجام مهدی با تنها دو بازی در تیم ملی جوانان، به حضورش در این تیم پایان داد.

پرسپولیسیها پیش رفتند، استقلالیها برنده شدند

همان زمان کــه «نیمار بوشــهری» مدافعان رقیب ایرانجــوان را در لیگ یک کلافه میکــرد، تیمهای لیگ برتری به تکاپــو افتاده بودند این بازیکــن را به خدمت بگیرند؛ پرســپولیس به پشتوانه حضور مهدی طارمی و حسین ماهینی، خیلی خوشبین بود که نیمار را بهراحتی به دســت بیاورد. پیکان و چند تیم دیگر لیگ برتری هم دنــدان تیز کرده بودند تا قائدی را از لیگ یک به ســطح اول فوتبال برسانند؛ ولی همچنان بخت با پرسپولیسیها بیشــتر یار بود. در همین اثنا بود کــه تصویری از مهدی قائدی جوان منتشــر شــد که با قاب عکســی از مهدی طارمی و محسن مسلمان، عکس یادگاری گرفته است. تقریبا بوشهریها قانع شــده بودند که «نیمارشان» قرار اســت فصل آینده پیراهن ســرخ تیم پایتخــت را بر تن کنــد. زمانی که قائدی به همراه تیــم ملی جوانان عازم رقابتهای جهانی شــد، مذاکرات پرسپولیس با باشگاه ایرانجوان که با مهدی سهســاله قرارداد بســته بودند، ادامه داشــت؛ ولی در ادامه، معادله کاملا برهم خورد. «نیمار»ی که قرار بود ســرخپوش شــود، وارد مذاکره با تیم اســتقلال، رقیب سنتی پرســپولیس شد و برخلاف تصور پرسپولیســیها، کار مذاکرات مسئولان استقلال با ایرانجوانیها خیلی خوب پیش رفت. تقریبا اواخر فصل پیش بود که دیگر علیرضا منصوریان، سرمربی استقلال، خیالش راحت بود که بازیکنی جوان را برای فصل بعد در ترکیب تیمش خواهد داشت.

پدیده لیگ یک

قائــدی در لیگ یک برای ایرانجوان 10 گل زد و یکی از ســتارههای بیچونوچرای این تیم بوشهری بود. او با همین تعــداد گل و البته فقط با یک فصل حضور در تیم بزرگســالان این باشگاه، تابســتان چمدانهایش را بست و راهی تهران شد. سفر او از جنوب برای رسیدن به کمپ تمرینی اســتقلال، دیگر سناریوی فیلم «باشو، غریبه کوچک» را که از جنوب به شمال ایران سفر کرد، تکامل بخشــید. این بازیکن در 1۸سالگی تبدیل به یکی از چهرههای جذاب بــازار نقلوانتقالات برای آبیهای تهران شد. همین چند وقت پیش که مراسم برترینهای لیگ در فصل گذشته برگزار شد، مهدی قائدی بهعنوان پدیده لیگ یک معرفی شــد. خودش کــه تصور چنین چیزی را نداشــت، به وجــد آمده بود؛ ولــی با روحیه جنگطلبــی که در همه جنوبیهاســت، یک قول ویژه هم داد: «امسال قول میدهم پدیده لیگ برتر شوم».

درخشش در 30 دقیقه

حضورش در اســتقلال با دردســرهای ریزودرشتی همراه بود؛ برای مهدی 1۸ســاله و بیشتر برای خانواده این جوان بوشــهری، تنها زندگیکردن در پایتخت ایران دشــوار بود. مهــدی، خانواده و باشــگاه اســتقلال در تصمیمی مشــترک به این موضوع رسیدند که خانواده این بازیکن هم از بوشــهر راهی تهران شــوند تا در کنار ایــن بازیکن حضور داشــته باشــند. این مشــکل هنوز بهطور کامل برطرف نشــده بود که مشــکل دیگری از راه رسید؛ فدراســیون فوتبال او را به همراه دو بازیکن جوان استقلال، به دلیل ممانعت از همراهی تیم ملی امیــد، از حضــور در رقابتها تا اطــلاع ثانوی محروم کــرد. همیــن محرومیت باعث شــد قائــدی در دیدار اول اســتقلال حضور نداشته باشــد و روزهای سختی را ســپری کند. البته فدراسیون خیلی ســریع بازیکنان خاطی را بخشید و مهدی قائدی در فهرست بازیکنانی قرار گرفت که قرار شــد در بازی اســتقلال با استقلال خوزستان در تهران به میدان برود. درست در زمانی که بازی استقلال تهران کسلکننده و یکنواخت شده بود و این تیم از تهدید دروازه همنام خوزســتانی عاجز مانده بود، پدیدهای از روی نیمکت به زمین فرســتاده شــد و همهچیز را منقلب کرد. قائــدی برای اولین حضورش در لیــگ برتر، در دقیقــه 6۳ وارد زمین شــد و نیامده، مدافعان خوزستانی را کلافه کرد. او با همان قدوهیکل ریزش، بزرگترین ستاره اســتقلال در دومین بازی لیگ شــد. مهدی قائدی درست در شــرایطی با دریبلهای خیرهکنندهاش، چشــم میلیونها هوادار ایرانی را خیره کــرده بود که الگوی برزیلیاش چنــد هزار کیلومتر آن طرفتــر، در «پارک دوپرنس» مشــغول روپاییزدن در جلسه معارفهاش به هواداران پاریسنژرمن بود!.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.