واکنش اهالی ورزش به ماجرای حاجصفی و شجاعی

Shargh - - ورزش -

پیامدهای حضور احســان حاجصفی و مســعود شــجاعی دو ملیپوش ایرانی پانیونیوس یونان در دیدار با یک تیم اسرائیلی ادامه دارد. در رقابتهای مقدماتی لیگ اروپا، پانیونیوس، پنجشنبهشــب در شرایطی به مصاف مکابی تلآویو رفت که دو ایرانی تیم یونانی در این بازی حضور داشتند. حضورنیافتن ورزشکاران ایرانی مقابل ورزشکاران اسرائیلی، یکی از اصول ورزش ایران است بههمیندلیل بازیکردن شجاعی و حاجصفی در این مسابقه مسئلهساز شد، ایــن حضور البته اجباری بود. باشــگاه پانیونیوس یونان در بازی رفت دو تیم با ســفرنکردن دو بازیکن ایرانیاش به سرزمینهای اشغالی موافقت کرد اما پس از شکســت در بازی رفت، با انتشار بیانیهای اعلام کرد با توجه به شرایط حساس تیم، شجاعی و حاجصفی باید در بازی برگشت حضور پیدا کنند. این دو ملیپوش هم براساس دستور باشگاه، مقابل حریف بازی کردند. هر دو هم با مچبندی به رنگ پرچم ایران در میدان حاضر شدند.

در یکی، دو روز گذشــته برخی رسانهها، نهادها و مسئولان ورزشی ضمن محکومکردن حضور شجاعی و حاجصفی در دیدار پنجشنبه خواستار برخورد با این دو بازیکن شدند. فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش دراینباره بیانیههایی دادنــد و عنوان کردند موضوع را بررســی میکنند. مدیرکل حراســت وزارت ورزش هــم از محرومیت احتمالی بازیکنان ایرانــی پانیونیوس خبر داد. این موج انتقادات باعث شــد برخی چهرههای ورزشی به دفاع از این دو ورزشکار بپردازند. علی کریمی، پیشــتاز این جریان بود. او در صفحه شخصیاش تأکید کرد این دو بازیکن به دلیل تعهدشــان به باشــگاه مجبور به بازی شــدند. به گــزارش خبرآنلاین در ادامــه چهرههای دیگری مثل مهــدی طارمی، فرهاد مجیدی، رامیــن رضائیان، محمد نصرتی، کریم انصاریفرد، کمال کامیابینیا، علیرضا جهانبخــش، مرتضی پورعلیگنجی، علی کریمی )بازیکن جوان تیم ملی( متنهایی درباره این موضوع منتشر کردند. این افراد تأکید کردند مسعود شجاعی و احسان حاجصفی هیچگونه نیتی از این اقدامشان نداشتند و مجبور بودند در این بازی شرکت کنند. اشکان دژاگه که زمانی در دیدار تیمهای امید آلمان و اسرائیل به میدان نرفت هم عنوان کرد از این دو همتیمیاش حمایت میکنــد. دژاگه در آن مقطع بازیکن تیــم آلمان بود. به اعتقاد این گروه که در صفحات اینستاگرامشان از شجاعی و حاجصفی دفاع کردند، در این موضوع باید به چند نکته توجه کرد؛ نخســت اینکه این بازی یک دیدار باشگاهی بوده و این دو بازیکن به دلیل تعهدشان به باشگاه پانیونیوس مجبور به بازی بودند و موضوع با مسابقهندادن ورزشکاران ایرانی با نمایندگان رژیم غاصب تفاوت دارد. این در حالی است که سایت وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی از این موضوع سوءاستفاده کرده و مدعی شــده این بازی حضور ورزشکاران ایرانی مقابل ورزشکاران اســرائیلی بوده است. شجاعی و حاجصفی پنجشنبهشب نمایندگان ایران نبودند بلکه بازیکنان تیم پانیونیوس بودند.

نکتــه دوم این اســت که به دلیل این مســئله نباید زحماتــی که این دو بازیکن باتجربه برای تیم ملی کشیدند، فراموش شود. آرش میراسماعیلی از جمله افرادی اســت که اعتقاد دارد نباید زحمت گذشته این دو فوتبالیست ملیپوش فراموش شود. «این اتفاق شوک بزرگی به ورزش ایران بود؛ چراکه در این سالها قهرمانان جهان و المپیک ما به خاطر آرمانهای نظام مقدس جمهوری اســلامی و خون شــهدا به نوعی این رژیم غاصب را به رسمیت نشــناختند و قید کســب مدال را زدنــد و کار آن قهرمانــان در تاریخ ورزش ایران و در دل مردم ثبت و ماندگار شــد، اما حرکت این دو فوتبالیست شوک بزرگی به جامعه ورزش بود. این دو فوتبالیست در سالهای گذشته خدمات ارزندهای را برای فوتبال ملی کشــورمان داشــتهاند و نبایــد این را فراموش کنیــم که آنها در دور رفت کار ارزشــمندی را انجام دادند و حاضر نشــدند راهی تلآویو شوند اما در دور برگشت مقابل این تیم بازی کردند و ای کاش این کار اخلاقی را که در دور رفت انجام داده بودند در دور برگشت نیز تکرار میکردنــد. هرچند ایــن کار از نظر ما و جامعــه ورزش به خاطر آرمانهای انقلاب اســلامی محکوم اســت و در واقع یک کار ناشایســت و غیراخلاقی است. این کار به هیچ عنوان توجیهپذیر نیست؛ اینکه آنها تعهدات حرفهای داشــتند و در صورت عــدم حضور در ترکیب تیم جریمه بــرای آنها در نظر گرفته میشــد اصلا قابل قبول نیســت، به نظرم تعهدات اخلاقی و رعایت حقــوق پهلوانی بالاتــر از هر قــرارداد حرفهای و مدال فلزی اســت». این پیشکســوت جودو در المپیک 2004 آتن حاضر نشد با حریف اسرائیلیاش مسابقه دهد. پیش از مســئله حاجصفی و شجاعی، در گذشته هم مهرداد میناوند مجبور شــده بود به همراه تیم اشترومگراتس اتریش مقابل یک تیم اسرائیلی بازی کند. به نظر میرسد در این مسئله بازیکنان ایرانی خیلی هم حق انتخاب ندارند و شــاید در آینده باز این موضوع مسئلهساز شود. وزارت ورزش و فدراســیون فوتبال بهتر بود در کنار محکومکردن اتفاق پنجشــنبه برای افکار عمومی مشخص میکرد که این دو بازیکن مجبور به بازی شدند. این در حالی است که باشگاه پانیونیوس دو روز قبل از دیدار پنجشنبه عنوان کرده بود در بازی با مکابی از دو بازیکن ایرانیاش بهره میبرد. فدراســیون فوتبال میتوانســت همان موقع با باشگاه یونانی مکاتبه و برای آنها روشن کند که نباید این اتفاق بیفتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.