دانشگاه اولویت دولت نیست

Shargh - - ورزش -

فکر میکنید با توجه شرایط سیاسی، حسن روحانی چقــدر باید پای وزیر علوم بایســتد؟ چقدر از او انتظار دارید؟ متأســفانه در چهار ســال گذشــته آقای روحانی از این عبارت که فشــار وجود دارد، خیلی اســتفاده کرد. انــگار گاهی اوقــات توجیهگر ایســتادگیهای ناکافــی بوده اســت؛ یعنی با این بهانه که همیشــه فشــار وجود دارد، فشار هست، نمیگذارند، مقاومت میکنند و ما هم انگار باید قانع شــویم که چون فشار اســت، پس نمیشود. نه، اینطور نیست. میخواهم بگویــم دانشــجوها نه به آقــای روحانــی، بلکه به بخشــی از آن حرفهایی که میزدند، اعتماد کردند و برای ریاستجمهوری ایشان به میدان آمدند. حالا وقتش اســت که آقای روحانی برای دانشــجوها به میدان بیاید. این امر طبیعی اســت. ما دانشجویان از ایشــان حمایت کردیم و ایشان بخش زیادی از آرایی را که به دســت آورده، مدیون دانشجوهاســت. این وجه تمایز را در نظر بگیرید؛ ســال 92 آقای روحانی ســتاد دانشگاهیان ندارد؛ اما ســال 96 میفهمد که بــرای پیــروزی در انتخابات، نیاز به دانشــگاه دارد و ســتاد دانشــگاهیان تأســیس میکند و زمانی که از ظرفیتهای دانشگاه اســتفاده میکند، ظرفیتهای دانشــگاه به او کمک میکنند؛ البته باز هم میگویم دانشگاهها نه به شــخص آقای روحانی، بلکه به آن حرفهایــی که مــیزد، رأی میدادنــد. وقتی از این ظرفیت اســتفاده میکند، باید صدای آنها را بشنود. نمیشــود دانشــگاهها برایش یک ابزار شــود که در انتخابات با حرفهایی که میتواند برای دانشــجوها جذاب باشــد، آنها را جذب کند که پای صندوقهای رأی بیایند و دوباره معاملات گسترده را سر دانشگاه و دانشجو شروع کند.

ممکــن علت جمعشــدن و نارضایتیتان به خاطر وزیر انتخابی بعد از فرجیدانا باشد؟

قطعا؛ ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که داشتیم، شخص آقای فرهادی بود. ایشان بهطور اخص جواب تمام انتقادات را اینگونه میداد که من که قرار نبود وزیر شــوم، به من ربطی ندارد، من که اصلا در مطب خودم کار میکنم و... .

یعنی واقعا اینها را از خودش میشنیدید؟

بلــه، جلوی 40 نفر دانشــجو میگفــت. یکی از چیزهایــی که میگفت، این بود که من به این شــرط آمــدم دانشــگاه که مطبم هــم بروم. مثــلا یکی از بحثهایــی که یکی از بچهها کرد، این بود که شــما داری از وزارتخانــه پــول میگیری، ایــن کار خلاف شرع اســت که پول تماموقت میگیری و نصفش را در مطب هســتی. مثلا حرفش این بود که من شرط اینجــوری گذاشــتم. میگفتند ناراحتیــد، من بروم. وقتی بحث میکنیم، مشــکل داشتیم آنجا در سطح وزارتی، مثــلا نمیگوییم الان آقــای دکتر فرجیدانا تحت هر شــرایطی خیلــی وزیر خوبی اســت. دکتر فرجیدانا صحبتهایی کرده در دانشگاه پلیتکنیک در قبل از انتخابات؛ آن آقــای دکتر فرجیدانا خیلی خوب است و به درد دانشــگاه میخورد. اینکه شما گفتید سیاستگذاری به وزیر برمیگردید یا نه؟ قطعا خیلی از سیاستگذاریها به وزیر برمیگردد. یکسری از سیاستگذاریهاســت کــه آییننامــهای تصویب میشــود، ولی اجرا نمیشــود و نقض میشود؛ این خودش غلط است و قطعا همه مخالف این هستند. گاهي آییننامهای تصویب میشــود و به ظاهر اجرا هم میشــود، ولی مشــکل از جای دیگری اســت و این آییننامه شــاید یکجور دورزدن باشد. مثالی که خیلی مثال داغی اســت؛ آییننامه شوراهای صنفی اســت. چند سال بود که از دولت قبل به آن نقد وارد بود؛ آییننامهای که از ســال 91 تصویب شــده بود و شوراهای صنفی را خیلی در کشور محدود کرده بود و شوراهای صنفی را به یک نهاد منفعل تبدیل کرده بود. با چندین ســال اعتراض از سمت شورای صنفی دانشجوهای مختلف، این آییننامه بالاخره بازنگری شــد و این بازنگری هم باز چند ســال طول کشید تا نهایی شــود و بالاخره امسال قرار شــد این آییننامه اجرا شود. ظاهر آییننامه خیلی خوب بود و از خیلی جهات شبیه آییننامه اولیه شورای صنفی )آییننامه سال 77( بود، ولی وقتی اجرا شد، تأثیری که داشت، این بود که از آییننامه قبلی هم بدتر شــد. حالا آمار دقیقی نداریم؛ اما نیمی از شورای صنفی دانشگاهها با آییننامه منحل شد. شــرایطی که در این آییننامه گذاشته شده بود، شــرایطی مانند حداقل مشارکت، حداقل آرایی که فرد منتخب باید داشته باشد، طوری تأیید شــده بود که راه دررویی هم نداشت و گفته بود به فرض اگر این شرایط احراز نشود، شورا در آن واحد منحل میشود و خیلی جاها منحل شد.

اگر کمپین شــما به نتیجه نرســد؛ برنامهتان چیست؟

امیدمان را از دست نمیدهیم.

امیدتان را از دســت نمیدهید یا به روحانی هم امیدوارید؟

مــا نمیگوییم بــه یــک شــخص امیدواریم، ما تلاشمان را میکنیم که روحانی صدایمان را بشنود.

الان دانشگاه آزاد اســامی بیش از همه با این شرایط نیاز به نجات دارد؛ موافق نیستید؟

خیلــی از بچههای دانشــگاه آزاد و بچههای علوم پزشــکی هم آمدهاند به ما پیوســتهاند و در نظر داریــم که اگر آنها خودشــان همکاری کنند، چون ما هم زیر نظر وزارت علوم هســتیم، بتوانیم همیــن مســئله و همیــن مطالبــات را در حوزه دانشــگاه علوم پزشــکی و وزارت بهداشت و در حوزه دانشگاه آزاد پیگیری کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.