تیم ملي بسکتبال راهي لبنان شد

Shargh - - ورزش -

تیم ملي بســکتبال براي شــرکت در رقابتهاي کاپ آســیا 2017 راهي بیروت، پایتخت لبنان، محل برگزاري این مســابقات شــد. حامد حدادي، اوشین ساهاکیان، ارسلان کاظمي، محمد جمشیدي، بهنام یخچالــي، ســجاد مشــایخي، فرید اصلانــي، وحید دلیرزهان، نوید رضایيفر، کیوان ریاعي، روزبه ارغوان و نوید نیکتاش 12نفري بودند که پیشتر حضورشان در کاپ آســیا قطعي شــده بود اما مهــران حاتمي، ســرمربي این تیم دیروز در آخرین روز تمرینات، میثم میرزایي را جایگزین کیوان ریاعي در پســت پنج کرد تــا این بازیکن دوباره پیراهن تیــم ملي را به تن کند. هند، قطر و عــراق حریفان تیم ملي ایران در مرحله مقدماتي این رقابتها هســتند. مليپوشان بسکتبال ایران نخســتین دیدار خود در این مســابقات را برابر هند برگزار ميکنند؛ سپس بعد از یک روز استراحت به ترتیب به مصاف سوریه و اردن ميروند. مسابقات بسکتبال 2017 کاپ آسیا از 17 تا 29 مرداد در بیروت پیگیري ميشود.

فدراسیون جهاني بسکتبال )فیبا( در گزارشي به وضعیت تیمهاي حاضر در ایــن تورنمنت پرداخته و در ابتــدا از تیم ملي ایران صحبت کرده اســت. در این گزارش به نســل جدید بسکتبال ایران اشاره شده است: «تیم ملي ایران قرار است با یک ترکیب جدید، باتجربه و بامهارت که به وسیله یکي از خطرناکترین )وحشــتناکترین( بازیکنان آسیا یعني حامد حدادي رهبري ميشــود راهي لبنان شود. شاید قهرمان یک دوره لیگ چین به طور صددرصد در کاپ آسیا حاضر نباشد اما در کنارش اوشین ساهاکیان، روزبه ارغوان و ارســلان کاظمي هستند که هر ســه جزء بازیکنان خوب و همیشه آماده ایران به حساب ميآیند. همین آمادگي آنان باعث شده مهران حاتمي در پستهاي چهار و پنج یک ترافیک بزرگ بازیکن را تجربه کند.

ایــران رقابتهــاي قهرماني آســیا در ســال 201۵ را با مقام ناامیدکننده ســومي به پایان برد. ناامیدکننــده بــه این دلیــل که آنها شــانس اول قهرماني محســوب ميشــدند و قدرت زیادي در قاره داشــتند که روي آن حســاب ميشــد. حالا بــراي اولینبار تیــم ملي قرار اســت بدون صمد نیکخواهبهرامي و مهدي کامراني وارد رقابتهاي آسیا شــود که این یک نشــانه بزرگ از ورود نسل جدیــد بســکتبال ایران بــه تیم ملي اســت. این رقابتها قطعا یک امتحــان بزرگ براي تیم ملي ایران است که البته انتظار ميرود آنها مرحله اول را با قدرت و بالاتر از حریفان تمام کنند.»

تیــم ملي بســکتبال ایران با میانگیــن قدي 199 ســانتيمتر بعد از چین و استرالیا سومین تیم بلندقد تورنمنت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.