فاطمه انصاری سومین طلایی ایران در پارادوومیدانی جوانان

Shargh - - ورزش -

فاطمه انصاری موفق شــد با کســب مدال طلا در مــاده پرتاب وزنه، بهعنوان ســومین طلایی ایران در رقابتهای جهانی پارادوومیدانی ســوئیس لقب بگیــرد. به گزارش ســایت کمیته ملــی پارالمپیک، انصاری با پرتابی به میزان هشتمترو 9۳ سانتیمتر در کلاس F42-47 ، موفق به کســب مدال طلا شــد. مدال نقــره به «جنیفــر گومز» مکزیکی رســید که هشتمترو 46 سانتیمتر پرتاب کرد. مرضیه قاسمی هم با پرتابی به میزان شــشمترو هفت ســانتیمتر، در جایگاه ســوم قــرار گرفت؛ اما با توجــه به اینکه این ماده تنها سه شــرکتکننده داشت و با توجه به قانون منهای یک، بــه این پارادوومیدانــیکار ایران مدالی تعلق نگرفــت. کاروان 24نفره ایران، پیش از ایــن، دو مدال طلا در این رقابتهــای چهارروزه در کشور سوئیس کسب کرده بود. محمدحسن میرزایی در پرتاب دیســک با رکورد 2۵مترو 97 ســانتیمتر، صاحب اولین نشان طلای ایران شد و مهرداد مرادی در دو صد متر نابینایان و کمبینایان طلا گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.