قهرماني نوروزي در اولین دوره تور ایراني پینگپنگ

Shargh - - ورزش -

به گزارش ایسنا، اولین دوره تور ایراني پینگپنگ بــه میزباني قزویــن برگزار شــد و در پایــان عنوان قهرماني به افشــین نوروزي رســید. در فینال بخش انفــرادي نوروزي بــا نتیجه 4 بر 1 میعــاد لطفي را شکســت داد. امیرحســین هدایي و امین احمدیان مشترکا ســوم شــدند. در فینال انفرادي دونفره هم تیم نیما عالمیان و حمیدرضــا طاهرخاني با نتیجه 4 بر ۳ تیم مهران احــدي و میعاد لطفي را مغلوب کردند و قهرمان شــدند. تیم مهــران احدي و میعاد لطفي دوم شدند و تیم دونفره افشین نوروزي و امین احمدیــان به همراه تیم دونفره امین میرالماســي و آرمان حاجيئي، مشترکا در رده سوم قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.