سومي و هشتمي بانوان شطرنجباز در فستیوال آلمان

Shargh - - ورزش -

آتوســا پورکاشــیان و میتــرا حجازيپــور دو استادبزرگ شطرنج ایران به ترتیب عناوین سومي و هشتمي فستیوال شطرنج زنان «ارفورت» آلمان را به دست آوردند. این مسابقات نهم تا چهاردهم مرداد در 9 دور برگزار شد که پورکاشیان با ریتینگ 22۸9، چهار پیروزي، ســه تســاوي و دو شکست را به ثمر رســاند و ســوم شــد. حجازيپور نیز با ریتینگ 2۳۵1، با چهار پیروزي، چهار تساوي و یک شکست در جایگاه هشتم قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.