سخنگوي جامعه روحانيت: به قاليباف توصيه شد كنار برود 60 درصد آرايش به رئيسي ميرسد

Shargh - - سیاست -

خبرآنلاين:

غلامرضا مصباحيمقدم سخنگوي جامعه روحانيــت مبــارز گفــت: جريــان اصولگرا هيــچگاه و هرگز دنبال يک ليدر نبوده اســت، بلکــه همواره دنبال تشکلهايي بوده اســت که نقشآفريني کنند. او درباره نواصولگرايي هم گفت: اگــر منظور از اين بازخواني اين باشد که شــيوهاي بهکار گرفته شــود تا جاذبه بيشتري ايجاد شود، به نظرم ضرورت دارد اين بازخواني صورت بگيرد تا اينکه صرفا از روشهاي سنتي استفاده شود، از روشهايي استفاده شــود که جامعه جوان امروز از آن استقبال ميکند. ببينيد مثلا بحث شبکه مجازي فضايي است که مردم ما و جوانان بهشدت در آن فعال هستند؛ بنابراين استفاده از اين شبکهها بسيار مؤثر است؛ هم در يارگيري و هم در تبليغات انتخاباتي. اين يک مثال است اما استفاده از ابزار نبايد با آن اصولي که قبلا پذيرفتهشده در تضاد باشد.

غلامرضا مصباحيمقدم افزود: اصولگرايان اساســا معتدل هستند، دراينميان اندکي غيرمعتدل هم هستند. درواقع جريان اصلاحطلب بهخوبي توانســته اســت از نظر مفاهيم سياســي رقيبش را با تندروها مساوي کند و طبقهبنــدي جناحهــا از نظر اصلاحطلبــان اينگونه اســت: اصولگرايان، اصلاحطلبان و معتدلين؛ اين يعني اصولگرايان معتدل نيســتند؛ درحاليکــه اصل اعتدال مال اصولگرايان اســت و اصل افراطگرايــي و تندروي در جريــان اصلاحطلبي اســت. در مــورد احمدينژاد، بله تندروي باعث شــد مــردم به روحانــي رأي دهند، اما در مورد مجلس و شــوراي شــهر اين قدرت و ابتکار اصلاحطلبان بود که توانست نوعي همزادپنداري را براي احمدينــژاد و جريان اصولگرا به مردم القا کند و موفق شــد در اين جنگ رواني مردم را تحــت تأثير قرار دهد و همان تصوري را که از احمدينژاد داشتند، بر کل جريان اصولگرايي غلبه داد و اين شد که مجلس را از دست يک عــده معتدل، مدير و توانا خالي کرد و افرادي را آورد که مردم از آنها شناخت ندارند و توانايي زيادي هم ندارند و نميتوانند بحق مردم را نمايندگي کنند و اين اثر تبليغات و جنگ رواني است.

او درباره انتخاب رئيســي بهعنوان نامزد نهايي جمنا هــم گفت: مســئله را در جريان انتخابــات کاملا دقيق بررسي کرديم و ديديم بخشي از آراي آقاي رئيسي بهطور يقيني به ســبد آقاي قاليباف نخواهــد رفت و ارزيابيها نشــان ميداد اگر هــر دو بمانند هيچکــدام نميتوانند اکثريت نســبي را به دست بياورند، پيشبيني ما اين بود که حتي انتخابات به دور دوم هم نميرود و در دور اول اين موضوع به نتيجه ميرســد. اين انتظار و اميد بود که با کناررفتن آقــاي قاليباف بخش قابلتوجهي از آراي او به سبد رئيسي برود و البته پيشبيني ميشد که بخشي از آرا نيز متوجه رقيب شــود اما آنقدر نبود که بخواهد تعيينکننده باشد؛ در واقع بدون آن آرا هم روحاني برنده انتخابات ميشــد، بنابراين به قاليباف توصيه شــد کنار برويد، 60 درصد آرای شــما به آراي آقاي رئيسي اضافه خواهد شد و همين اتفاق نيز رخ داد.

96 دستگرمي بود

او افــزود: جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اســلامي يا جمنا چند ماه مانده به انتخابات شــروع به کار کرد و فرض آنها اين بود که ما براي يک کار بلندمدت آمدهايم و انتخابات سال 96 يک دستگرمي بود و انتظار پيروزي صددرصــدي نداشــتند. طبعــا تلاش خوبــي کردند و توانســتند نيروهاي مردمي را از کل کشــور جمع کنند و نشســتهاي خوبي را برگزار کردند. ما از ســال 1376 تا 1396 هيچگاه شاهد رســيدن به فرد واحد نبودهايم اما اين دفعه به دليل فعاليت جمنا اصولگرايان توانستند به يک فرد واحد برسند؛ پس اين يک اقدام موفق بوده است و مجموعه افرادي که در ســال 76 به آقاي ناطقنوري کانديداي جناح اصولگــرا رأي دادند، هفت ميليون نفر بودند اما امروز کانديداي جبهه اصولگرا 16 ميليون رأي ميآورد. اين رشــد بسيار خوبي اســت؛ بنابراين به نظر ميرســد ايراد جدي متوجه آن نباشــد. البته نميتوان گفت هيچ ايرادي نــدارد، قطعا نواقصي وجود دارد که در حال بررسي اســت تا در انتخابات آينده مرتفع شود. ازجملــه ايرادات جمنــا اين بود کــه از ظرفيت احزاب استفاده نکردند و تنها به ظرفيت افراد خاص اتکا کردند و نوعي عــدم بهبازيگرفتن احزاب در دســتور کار بود. احزاب هم يک ظرفيت داشــتند و چهبسا اگر از ظرفيت آنها استفاده ميشد، نتيجه بهتري ميگرفتند.

اما محمدباقر قاليبــاف نظري خلاف صحبتهاي مصباحيمقــدم دارد. او نهم مرداد در مصاحبه خود با برنامه تلويزيوني جهانآرا، تلويحا گفته بود که رأي من بيشتر از رئيسي بود و اگر بهجاي او من مانده بودم، با فاصله کمتري رقابت را به حريف واگذار ميکرديم. طرفداران و اعضای ستاد او نيز چنين اعتقاد دارند که نظرســنجيها همه به نفع قاليباف بوده؛ اما قاليباف براي اينکه وحــدت را در اصولگرايي مخدوش نکند، ايثــار کرده و کنار رفته اســت. قاليبــاف درباره دلايل آمدنش هــم گفته اســت: «من تا يــک روز مانده به فرصت ثبتنام، قصد حضور در انتخابات را نداشــتم؛ منتهــا همه دوســتاني کــه در يک اردوگاه هســتيم، بالاتفاق به من گفتند حتما در انتخابات حضور داشته باش. نبايد نام کنارهگيري من را فشار گذاشت. دوستان ميدانند من تحت فشــار تصميم نميگيرم. دوستان دلايلــي آوردند که البته من آنها را قبول نداشــتم؛ اما تحليلي هم خودم داشــتم کــه تجميع اينها من را به اين تصميم رســاند که همانطور که تکليف داشــتم بيايم، حالا تکليف به رفتن دارم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.