ميهمان مرموز مراسم تحليف

Shargh - - سیاست -

شــرق، حســين جلالي:

در بين ميهمانان مراســم تحليفِ دور دوم رياســتجمهوري حســن روحاني، «کيم يونگ نــام» ـ که بعضي از رســانهها از او بهعنوان «مرد شــماره دو کرهشــمالي» ياد کردهاند ـ بيش از بقيه توجه رســانههاي خارجي را به خــود جلب کرد. کيم يونــگ نام در بامداد پنجشــنبه 1۲ مــرداد بههمــراه هيئت اعزامي کرهشمالي از روســيه وارد ايران شد. طبق برنامه اعلامي، کيم يونگ نام تا 11 آگوست )۲0 مرداد( در ايران خواهد ماند.

کیم یونگ نام کیست؟

در کرهشمالي حرف اول و آخر را کيم جونگ اون، رهبر جمهوري دموکراتيک خلق کره )کرهشــمالي( ميزنــد؛ رويهاي که با پدربزرگ رهبر فعلي شــروع شــد و به پســر و بعد به نوه او- کيم جونگ اون ـ منتقل شــد. پدربزرگ رهبر فعلي، اوليــن و آخرين فردي بود که در حکومت کمونيســتي کرهشــمالي عنوان «رئيسجمهوري» را يدک کشيد. به او لقب «رئيسجمهوري ابدي» داده شد. او در سال 199۴ درگذشت و مقامات کرهشمالي به احترام او، از بهکاربردن اين عنوان براي شخص ديگري خودداري کردند.

به گزارش «العالم» «کيم يونگ نام» ـ عاليرتبهترين عضو اعزامي کرهشمالي به مراســم تحليف که رئيس کشور کرهشمالي محسوب ميشــود، وظايف و اختيارات تشريفاتي دارد. براي نمونه، کيم يونگ نام اخيرا نامه تبريکي براي امانوئل مکرون، رئيسجمهوري منتخب فرانسه بعد از پيروزي او در انتخابات فرستاد. کيم يونگنام )۸9ساله( از ســال 199۸ رئيس هيئت رئيسه مجلس اعلاي خلق کرهشمالي اســت و از ســال 19۸3 تا ســال 199۸ وزير امور خارجه کرهشمالي بود. طبق نظام سياسي کرهشــمالي؛ کيم يونگ نام رئيسجمهوري افتخاري کرهشمالي به شمار ميآيد. او سال ۲010 به عضويت هيئت رئيسه دفتر سياســي کميته مرکزي حزب کارگران کرهشمالي درآمد. تقريبــا همه وظايف و اختيارات «کيم يونگ نام» تشــريفاتي اســت. يکي از وظايف کيم يونگ نام دريافت اســتوارنامه ســفيران جديد و تعيين سفيران کرهشــمالي، امضاي توافقنامهها و استقبال از سران کشورهاســت. با وجود اين رئيس هيئت رئيسه مجلس اعلاي خلق کرهشمالي، به دليل روابط نزديك با رهبر کرهشمالي، گاه مرد شماره دو اين کشــور پس از کيم جونگ اون محســوب ميشود. کيم يونگ نام همچنين عرفا عضو شــوراي اجرائي ســهنفره است. «پاک پونگ جو» نخستوزير و کيم جونگ اون رهبر کرهشمالي، ديگر اعضاي اين کميته هستند. وظيفه اين شوراي اجرائي سهنفره تعيين سياستهاي خارجي، تشــکيل دولت، اداره امور داخلــي و نظارت بر امور دفاعي است.

مراســم تحليف رياســتجمهوري اولين ســفر کيم يونگ نام به ايران نيست. مطابق قوانين کيم يونگ نام «رئيس کشور» کرهشمالي محســوب ميشود. او در سال 1391 براي شــرکت در اجلاس سران جنبش عدمتعهد به تهران سفر کرد. در آن سفر نيز کيم يونگ نام به شرکت در مراسم اصلي بســنده نکرد و برنامههايي را در ديدارهاي رســمي با مقامــات ايراني پيگيري کــرد. حاصل ايــن ديدارها چند ســند همکاري بود. به گزارش ايرنا اين ســندها شامل همکاريهاي تحقيقاتي، تبادل دانشجو و محقق، راهاندازي آزمايشگاههاي مشترک علمي و فناوري، ســفرهاي تحقيقاتي علمي ميان دو کشــور، تبادل و انتقــال فناوري موردنياز از جمله فنــاوري اطلاعات، انرژي، محيط زيست، توسعه پايدار، کشاورزي و مواد غذايي است.

با توجه به حساسيتهاي پرونده هستهاي ايران و کرهشمالي اين ديدارها نميتوانست بيارتباط با اين مسائل تحليل شود. نام ايران و کرهشمالي مکررا در کنار هم قرار گرفته است؛ از روزي که بوشِ پسر، ايران، عراق و کرهشمالي را «محور شرارت» دانست تا امروز که ايران، روسيه و کرهشمالي مشمول تحريمهاي آمريکا شدهاند. گفتني است ديدارهاي حاشــيه اجلاس سران عدمتعهد در ايران اولين ديدارهاي رسمي دو کشور بعد از بهرهبريرسيدن کيم جونگ اون بود.

«دان اوبردرفر» اســتاد ســابق روابط بينالملل دانشــکده «جان هاپکينــز»، متخصص حوزه کــره و روزنامهنــگار بينالملل در کتاب «دو کره» درخصوص کيم يونگ نام نوشــته اســت: او فردي اســت «مبهم، ســفت و ســخت در نقش رســمياش، شــخصا خوشايند، بهشدت باهوش و چهرهاي مهم در پشت پرده پيونگيانگ ]پايتخت کرهشــمالي]». بهنظــر ميرســد کيم يونــگ نام يکي از مســئولان کثيرالسفر کرهشمالي است، البته در قياس با ديگر مسئولان آن کشور. او در ســال ۲007 يک ســفره دوهفتهاي به چهار کشور مغولستان، الجزايــر، مصر و اتيوپي انجام داد و در ســال ۲00۸ به چهار کشــور آفريقايي ســفر کرد که در آنها با اســتقبال مقامات عاليرتبه روبهرو شد و توانســت چند تفاهمنامه را با آنها امضا کند. او سابقه حضور در افتتاحيه المپيک ۲00۸ و المپيک ورزشهاي زمستاني ۲01۴ را نيز در کارنامه سفرهاي خود دارد.

رابطه ایران و کرهشمالي

ايــران و کرهجنوبي پيــش از انقلاب هــر دو از متحدان راهبردي آمريکا و غرب محسوب ميشــدند و روابط گرمي با يکديگر داشتند. حتي الگوي توســعه آمرانه در ايــران عصر پهلوي دوم تا حد زيادي بــا رويکرد کرهجنوبي در دوران جنگ ســرد هماهنگ مينمود. بعد از انقلاب اســلامي ۵7 ايران و گسســتن ايران از بلــوك غرب، تهران رابطه رســمي خود را با کرهشمالي برقرار کرد. کرهشمالي از معدود کشــورهايي بود که در هشت ســال جنگ تحميلي با ايران همکاري کرد و به ايران سلاح فروخت. هرچند کرهشمالي را نميتوان «متحد» تمامعيار ايران دانست؛ کرهشمالي بعد از همکاري با ايران سعي کرد رابطــه خود را با عراق عاديســازي کند که با ســردي دولت صدام روبهرو شد. تحليلگران اين تلاش کرهشمالي را گواه اين ميدانند که رابطه ايران با کرهشمالي رابطهاي ايدئولوژيک نبوده و بيشتر حاصل استراتژيهاي دو کشور است.

در تحليلهاي خبرگزاريهاي غربي از رابطه ايران و کرهشــمالي تأکيد ميشود که نميتوان با قاطعيت از حجم تبادلات و قراردادهاي بين اين دو کشور سخن گفت، اما آنها در تحليلهاي خود از پتانسيلي ســخن ميگويند که در صورت تحقــق ميتواند براي غرب خطرناک باشــد. اين چارچوب تحليلي در بيشتر آناليزهاي رسانههاي غربي از رابطه ايران با کرهشــمالي ديده ميشــود، حتي در تحليل سفر اخير کيم يونگ نام به ايران.

گفتني است که مقام معظم رهبري در دوران رياستجمهوري خود و آيتالله اکبر هاشميرفسنجاني در دوران رياست بر مجلس بهصورت رســمي از کرهشــمالي ديدار کردهاند. هاشــمي در کتاب عبور از بحران درباره ســفر به کرهشمالي در ۲3 شــهريور 1360 اينگونه نوشته است: «ما هم اول رفتيم نمايشــگاه ماشينآلات کشــاورزي را ديديم و سپس به دانشــگاه اقتصاد رفتيم. کادرها را آموزش ميدهند و همه مسئولان، سالي يک ماه آنجا مطالب کشفشــده جديد را ميخوانند. ماکتهايي براي هر نوع آموزش درســت کرده بودند. رئيس مجلس )کرهشمالي( همــه جا، همــراه من بود و تبليــغ عليه آمريــکا و کرهجنوبي و به نفع کرهشــمالي و شخص کيم ايل سونگ و حزب کمونيست ميکرد. سپس، بــه يکــي از پايگاههاي نظامي رفتيــم، تيراندازي با توپهــا را ديديم و تانکهاي ســاخت کره را مشاهده کرديم. بناســت، تعدادي بخريم. به خاطر جنگ اين يکي از اهداف مهم سفر است».

محسن رفيقدوست، وزير سپاه وقت، درباره سفر خود به کرهشمالي بــه خبرگزاري ميــزان اينگونــه ميگويد: «مــا هميشــه رابطهمان با کرهشــمالي خوب و مســالمتآميز بوده... ما هماکنــون احتياجي به مراوده اســلحه با کرهشــمالي نداريــم. در زمان جنگ ايــن مراودات را داشــتيم و آنها نيز زحمات زيــادي دراينباره براي ايران کشــيدند». رفيقدوست در ادامه صحبتهاي خود خاطرهاي از ديدار خود با رهبر ســابق کرهشــمالي تعريف ميکند و بهنقل از او ميگويد: «من به شما احتــرام ميگذارم و وصيت ميکنم که پس از مرگم نيز از ايران حمايت کنند». چندين ســال پيش نيز قرار بود علــي لاريجاني بهعنوان رئيس مجلس به کرهشــمالي سفر کند که به دلايل نامعلومي اين برنامه لغو شــد. بعضي از تحليلگران بر اين باورند که تهران با وجود داشتن روابط حسنه با پيونگيانگ، ســعي ميکند فاصله خود را با کرهشمالي حفظ کند تا مانع از در کنار هم نشــاندن ايران و کرهشمالي شود. براي نمونه، ايران از گذشتههاي نســبتا دور، داراي روابط تجاري و صنعتي گسترده با کرهجنوبي اســت و سياســت خارجي خود را بهگونهاي تنظيم کرده که تقابل و دشــمني دو کره، تأثير منفي بر روابطــش با هيچيك از اين کشورها نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.