رايزنیهای ديپلماتيک در حاشيه مراسم تحليف

Shargh - - سیاست -

دیدار ظریف با وزیر مشاور در امور دولت هلند

«ويم کوک»، نخســتوزير پيشــين و وزير مشــاور فعلــی در امور دولت هلند بــا ظريف ملاقات کرد. او گفت: «ايران و هلنــد در زمينههای مختلف از جمله کشــاورزی، مديريت آب و ســاير زمينههای اقتصادی قادر به همکاریهای بيشتر هستند. برجام حرکتي رو به جلو اســت و همکاریها را تسريع کرد و اين اقدام مهمی بود که انجام شد». همچنين ظريف نيز در اين ديدار بــر تقويت همکاریهــا در زمينههای مختلف سياسی- اقتصادی بهويژه بانکی با هلند تأکيد کرد.

لاریجانــی: تجدیــد جنگ ســرد به نفــع هیچ کشوری نیست

روز گذشته علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اســلامی، نيز ديدارهای رســمی با نمايندگان برخی از کشــورها داشــت. يکــی از ديدارهای او بــا ايگور دودون، رئيسجمهــور مولداوی بود. لاريجانی گفت: «قطعنامــه اخيــر آمريکا عليه روســيه قطعا به نفع آمريــکا نخواهد بود و تحريمها عليه ايران هم خلاف توافقنامه هستهای است و اين جنگ سردی است که مسلما نتيجه آن بهنفع هيچ کشوری نخواهد بود .»

لاريجانی با «مؤســس علی» معاون نخستوزير اوگانــدا نيــز ديدار کــرد؛ او گفــت: «اوگاندا کشــور حاصلخيــزی اســت و ظرفيتهــای زيــادی بــرای همکاریهــای دوجانبــه وجود دارد و مــا هم آماده هســتيم در زمينههای مختلف به شما کمک کنيم.» لاريجانی با «ماهامادو بادوميا»، معاون رئيسجمهور غنا ديدار و گفتوگو کــرد. او گفت: «ايران علاقهمند به توســعه روابط تجاری، آموزشی، درمانی، صنعتی و کشــاورزی با کشور غناســت». ديدار بعدی رئيس مجلس با «نبيه بــری» رئيس مجلس لبنان و هيئت همراه او بود. لاريجانی در ايــن ديدار گفت: «ايران از مذاکرات آســتانه برای حل مشکلات سوريه استقبال کرد به دليل آنکه معتقد است بهترين روش برای حل مســائل، گفتوگوهای سياسی است و میتوان گفت در مذاکرات آســتانه قدمهای مثبتی هرچند جزئی در اين راه برداشــته شده اســت و همين جای اميدواری دارد». در ايــن ديدار رئيــس مجلس لبنان هم گفت: «مــا هم معتقديم بايد به دنبال راهحل سياســی بود و نبايد فريب عناوين شــيرينی مثل بهار عربی را خورد زيرا اسرائيل و آمريکا با اين عناوين دهانپرکن به دنبال رســيدن به اهداف خود هســتند و مــا نبايد بگذاريم چنين اتفاقی بيفتد و ما اميدواريم که بتوانيم مشکلات منطقه را با گفتوگوهای ديپلماســی ميان خودمان حل کنيــم و به ديگران اجازه مداخله در سرنوشــت کشورمان را ندهيم .»

مالزی در مسائل جهان اسلام در کنار ایران است

«تان ســری پانديکار امين حاجــی موليا»، رئيس مجلس مالزی، در ديدار با لاريجانی با اشاره به روابط گســترده و مثبت ايران و مالزی گفت: «کشــور مالزی همواره در مسائل مختلف از جمله موضوع فلسطين و موضوعات جهان اســلام در کنار ايران بوده است». وی بر لزوم گســترش روابط و همکاریها، بهويژه در حــوزه انرژی تأکيد کرد. بعد از آن لاريجانی نشســت مشــترک خبری با همتــای کرهجنوبی «چانگ ســی کيون» برگزار کرد.

در دیدار با نایبرئیس مجلس اتریش

ديدار بعــدی لاريجانی بــا «کارل هاينس کيف»، نايبرئيــس مجلــس اتريش، بــود. بعــد از آن او با «ميخائيــل ولاديميروويــچ مياســنيکوويچ»، رئيس مجلــس ملی بــلاروس، «جــاب ايندوگامی» رئيس مجلس تانزانيا، «ژان ماکــس راکوتومانجی»، رئيس مجلــس ملی ماداگاســکار، «زبيری علــی مولدی»، رئيس مجلس زنگبار و «دميتريس سيلوريس»، رئيس مجلس قبرس، ديدار کرد.

تأکیــد موگرینــی بر ادامــه تعهد بــه برجام در سفرش به ایران

اتحاديــه اروپــا بيانيه صــادر کــرد؛ اتحاديه اروپا با اشــاره بــه ديدارهای فدريــکا موگرينی با مقامــات ايرانی در تهــران اعلام کرد: «مســئول سياســت خارجی اتحاديه اروپا در ســفر خود به ايران دربــاره اجرای توافق هســتهای گفتوگو و بر تعهــد اتحاديه اروپا بر ادامه ايــن توافق تأکيد کرد». در ايــن بيانيه آمده اســت: «ايــن نماينده بلندپايه در ديدارهــای دوجانبه خود که بهعنوان هماهنگکننده کميســيون مشــترک برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( نيز حضور يافته بود درباره اجرای توافق هســتهای رايزنی کرد. وی تأکيد کرد که برجام همانگونه که آژانس بينالمللی انرژی اتمی در گزارشــات خود تأييد کــرده و آنگونه که نتايج اقتصــادی پس از رفع تحريمهای اقتصادی و مالــی ايــران نشــان میدهد، به اهــداف خود دســت يافته اســت». موگرينی همچنين بر تعهد ايــن اتحاديه نســبت به توافق هســتهای تأکيد و اهميت تاريخی، ابعاد چندجانبه و اهميت توافق برای ثبــات منطقــهای و جهانی را خاطرنشــان کرده اســت. مســئول سياســت خارجی اتحاديه اروپا همکاری دوجانبــه ميان اين اتحاديه و ايران را در زمينههای مختلــف مورد بازبينی قرار داد و دو طــرف تأييد کردند که منافعشــان در افزايش اين همکاریهاســت و گفتوگوهــا در ديدارهای بعدی در اين ســطح بلندپايه ادامه خواهد يافت. موگرينــی علاوهبراين درباره وضعيــت منطقه با مقامــات ايرانی رايزنی کــرد. وی حمايت خود را از يک ســازوکار منطقهای برای گفتوگو اعلام و بر لزوم يافتن راهحل سياســی برای درگيریها در سوريه تأکيد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.