رحمانیفضلی و پيشبرد اهداف سياست داخلی دولت روحانی

Shargh - - سیاست -

از اين منظر شايسته است که نيروهای اصلاحطلب و حاميان دولت به اين نکته توجه کنند که اســتراتژی دولــت در عرصه عمل در نهايت بايد در هيئت نوعی مصالحه )حداقلی( با نيروهای سياسی رقيب بروز و ظهــور پيدا کند. زيرا در غيراينصــورت اهداف دولت اعتدالــی و اصلاحی میتواند به بنبســت بیعملی و تنشآفرينی فزاينده هدايت شــود. البته اســتراتژی مصالحــه بايد بهگونهای هوشــمندانه از ريزش بدنه اجتماعــی دولت نيــز جلوگيــری کند. بر ايــن مبنا حضور آقای رحمانیفضلی در ســمت وزير کشــور، در شــرايطی که مورد توافق عمــده نيروهای اثرگذار سياســی، حاکميتی و ملی قرار گرفته است، میتواند مانند کاتاليزور، اجرای بخشهای مهمی از برنامهها و وعدههای دولت در حوزه سياســت داخلی کشور را تسهيل کند و از حاشيهها به دور نگه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.