امان از دست پيرمردهايي كه نميخواهند پست را ترك كنند

Shargh - - سیاست -

خبرآنلايــن:

محمدعلــي ابطحي در پســتي در فضاي مجازي نوشــت: امان از دست پيرمردهايي که نميخواهند پســت را ترک کنند. در ليست وزرا، براي اولينبار يکي هســت که متولد بعد انقلاب است. اين تصميم شجاعانهاي است. رکوردشکني کمنظيري در اعتماد به جوانان اســت. چيزي که هم دکتر روحاني روي آن اصــرار داشــت و هــم همه ما درخواســت داشــتيم. شــنيدهام بعضيها ميگوينــد قديمها در وزارت اطلاعات بــوده. اولا کموبيــش نصفي از اين کابينه ســابقه اطلاعاتي دارند. چرا تنها به اين جوان کــه فقط کار فني و مهندســي ميکرده و شــنود هم نميکرده گير ميدهند. کاش باز هم وزراي متولد بعد انقلاب و نيز زنان در کابينه بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.