از مناظرهها راضي نبودم

Shargh - - سیاست -

تسنيم:

محســن مهرعليزاده در برنامه دستخط گفــت: متأســفانه از مناظرهها راضي نبــودم، اينکه بهصراحــت يک نفر به يک نفر تهمــت دروغ بزند و زنده پخش شــود، به نظرم فضــاي مطلوبي نبود و ميتوانست فضاي بهتري باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.