رؤیای خود را فراموش نکردهایم

Shargh - - سیاست - سیدمحمد بهشتی

از زاویهای ما هنوز در گیرودار رؤیایی هســتیم که به مشروطه منجر میشود. در طول 120 سال اخیر، جامعه ایرانی همواره در پی آن بوده که پوســت بیندازد و وارد دنیای جدیدی شــود که زاینده اســت و بالنده. در طول تاریخ معاصر، تا به امــروز ما در تکاپو بودهایم؛ تکاپویی که گاه با درد همراه بوده و گاه شــیرینی به کام ما آورده اســت. نمیتوان گفت کــه در این حرکــتِ قدمبهقدم، زمانی به عقب بازگشتهایم. ما در طول این سالها، رؤیای خود را فراموش نکردهایم و با همه سختیها، تلخیها و شیرینیها، در جســتوجوی آن بودهایم. شاید اگر به مناسبت روز تحلیف دوازدهمین دوره ریاستجمهوری کشور، یادی از روز امضای فرمان مشروطه و تقارن مبارک این دو روز با یکدیگر میکنیم، بههمینخاطر است که ما -برخلاف آنچه بسیاری میگویند- حافظه تاریخی خود را محفوظ نگه داشته و هیچگاه از حرکتکردن به سوی آنچه در جستوجویش بودهایم دست برنداشتهایم.

امروز کــه در این تقارن تاریخــی، میخواهیم میوه تلاشــمان در بیســتونهم اردیبهشــتماه را بچینیم و شــیرینیاش را بچشــیم، نباید از یاد ببریــم رؤیایی که مشروطه را پدید میآورد، یک رؤیای مدنی است و نهتنها متوقفشــدنی نیســت، بلکه میتواند در سیر تاریخی خود، تغییراتی مهم را بههمراه داشــته باشد. اولینبار، رؤیای مشــروطه، زمانی سراغ ما آمد که جامعه شهری ایران، بخش کوچکی از جمعیت کشور را شامل میشد و کمیتش بــرای فراهمآوردن یک کیفیت مدنی، کفایت نمیکرد. حال جامعه شــهری ما بیش از قبل اســت و مدنیت، شــاهد رشــدی فزاینده در بســتر جامعه بوده. اینچنین اســت که اگر در چهار ســال پیشرو، حوادثی خلاف تصور ما رخ بدهد، باز هم چندان در مسیر حرکت ما مشــکل ایجاد نمیکند. بســیاری از سرخوردگیهای دور دوم دولت اصلاحات، در چهارســال پیشرو، اتفاق نخواهند افتــاد، چراکه مــردم دیگر مردم آن ســالها نیســتند و تغییر کردهاند. اگر آن زمان در جســتوجوی رؤیای مدنی خود، بازیگران صحنه سیاســت را بازیگران اصلی میپنداشــتیم، اکنون خود را – بهمثابه مردم یک جامعــه- بازیگران اصلی این رؤیــا میدانیم. هرچه در طول این ســالها، مدنیت رشد پیدا کرده، مردم بیش از قبل، بازیگران اصلی این صحنه شــدهاند و اکنون زمان آن رســیده که حتی بازیگران صحنه سیاسی کشور هم سازشان را با نوای مردم کوک کنند تا جامعه باثباتتر از قبل، چهار ســال دیگر در مسیر رؤیای مشروطهاش گام بردارد و قدمبهقدم به آن نزدیکتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.