انواع تحلیلگر سیاسی

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

1- یک عده تحلیلگر عین اسکرینســیور کامپیوتر هستند، یعنی تکان نمیخورند و هر چهار سال یکبار دم انتخابات یکی موسشان را حرکت میدهد و اینها میآیند میگویند: نظر ما همان است که بود.

2- یک عده تحلیلگر معتقد به وزش باد هســتند. هرکســی هرطوری سیاســت بورزد، اینهــا معتقدند که بهترین وضعیت هم اســت که هســت و هرکسی هرطور دیگری نظر بدهد عقل ندارد.

۳- یک عده تحلیلگر به خواب زمســتانی اعتقاد دارند. اینها هر چندوقت یکبار که هوا خوب میشود میآیند چهارتا مصاحبه میکنند، بعد که میبینند هوا پس شد، میروند توی غار و میخوابند تا بهار بعدی.

۴- یک عده تحلیلگــر در هر صورت معتقدند که وضعیت خراب اســت و هرکســی وضعیت را خوب میبیند خراب است و کســانی که برای بهبود تلاش میکنند بهعنوان خرابکار معرفی میکنند.

۵- یــک عــده تحلیلگــر از فرمــول ممدبوقچی اســتادیوم آزادی تبعیت میکنند؛ یعنی میآیند یک چیزی را توی بوق میکنند. خب یک عده هم شــبیه تماشــاچیهای فوتبال با هر بوقی یک واکنش نشان میدهند. بعد که بازی تمام میشود، اینها میروند تا فینال بعدی و خبری ازشان نمیشود.

۶- یک عده تحلیلگر با توجه به سرعت اینترنتشان ســرعت میگیرند. وقتی غیب میشوند معلوم است که حجم اینترنتشان تمام شده.

۷- یــک عده تحلیلگر از داخل شــروع میکنند تا برسند خارج و بودجه بگیرند.

8- یک عده تحلیلگر هم از رســانههای خارجی شروع میکنند و دورخیز میکنند تا برسند به داخل.

۹- درواقع اگر رســانههای داخلی با رســانههای خارجی یک دادوســتد تحلیلگر انجــام دهند، نصف برنامههای تحلیلی تلویزیونهای ایرانی و ماهوارهها تمام میشود.

10- یک عده تحلیلگر هم کارشــان این اســت که هرکســی هر تحلیلی کرد، اینها بیایند بگویند فلانی از کجا پول گرفته. بعد معلوم میشــود اینها خودشان پول نمیگیرند، بلکه پول پخش میکنند.

11- یک عده تحلیلگر هم اینقدر تحلیل ستایشی میکنند که اگر مدح میکردند دردسرش کمتر بود. این تحلیلگران کمکم در سوژه تحلیلی خود حل میشوند و تبدیل به مدیر روابطعمومی طرف میشوند.

مراقب باشــیم. هر تحلیلی تحلیل نیست و خیلــی از تحلیلهــا باعــث تحلیــل جامعه و فربهشدن تحلیلگر میشود.

نتیجه:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.