فرداگذرانی

Shargh - - سیاست -

در روزی که مدیرعامل پست اعلام کرده است پست نامهها کاهش پیدا کرده و ارســال نامهها جای خود را به کالا و اســناد داده است، هنوز جمعآوری تمبر جزء یکی از علایق است.

با انتشار رواج تمبر در جهان، دوستداران این پدیده فرهنگی از ســالهای میانی ســده هجدهم میلادی، مجموعههایی را از این اثر کوچک اما دوستداشــتنی و جذاب گرد آوردند. ایران نیز از آغاز، همراه و همسفر این مســیر و کاروان بوده اســت. حاجحسینآقا ملک، یکی از بزرگترین مجموعــهداران تاریخ معاصر ایران به شــمار میآید کــه گنجینهای ارزشــمند و یگانه از تمبرهــای ایران و جهان، در کنار نســخههای خطی و دیگر آثار تاریخی گرد آورد و سرانجام آنها را به آستان قدس رضوی هدیه کرد تا همگان از آن بهره گیرند. این گنجینه بزرگ، ارزشمند و منحصربهفرد، مجموعهای از تمبرهای تاریخی ایرانی تا نمونههای نادر از تمبرهای جهــان را در خــود جای داده اســت. ایــن تمبرها به همراه پاکتهای پســتی کــه گاه نامــهای را هنوز در دل خــود دارند، یا نامهای نانوشــته را از رخسارشــان میتوان بازخواند، بیش از همه داســتان دلبســتگی حاجحســینآقا ملک، بنیانگذار و واقــف کتابخانه و موزه ملــی ملک را به تمبر بازمیگویند. از شــیفتگی این واقف و فرهنگور بزرگ ایران نســبت به تمبرهای تاریخی، روایتهایی جذاب نقل شــده است. ازاینرو، گنجینه تمبرهای تاریخی، کتابخانه و موزه ملی ملک، اهمیتی بســیار دارد. این تمبرها در دهههای پیش به گونهای سنتی، تا پایان دهه 80 خورشیدی در کتابخانه و موزه ملی ملک به نمایش درآمده بودند. با دگرگونی رویکردهای این گنجینه و حرکت به سوی بهرهگیری از استانداردهای نوین حرفهای در گسترههای کتابداری و موزهای، پارهای از سالنها و تالارها با دگرگونی روبهرو شدند. سالن تمبر از آن جمله بود. تمبرها بهاینترتیب به مخزن کوچیدند تا ســالنی مجهز و پیشــرفته برای نمایش آنها طراحی و ســاخته شود. کتابخانه و موزه ملی ملک، پنجشنبه گذشته، این سالن را افتتاح کرد و اکنون بازدیدکنندگان و علاقهمندان میتوانند به دیدن این گنجینه تاریخی بروند. آدرس ساختمان این گنجینه در میدان امامخمینی، ســردر باغ ملــی، خیابان ملل متحد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.