کتابخانهخوب

Shargh - - سیاست -

زَروان بختیار:

ماهنامه آزما بهتازگی دغدغه جدیدی پیدا کرده است؛ فراخواني به نام «کتابخانه خوب» راه انداخته تا توجهات را به مقوله کتاب و کتابخوانی و همچنین به کتابخانههای متروک و نیمهمتروک کشور جلب کند. آزما قصــد دارد در این کمپین چهرههای مشهور و حتی غیرمشــهور را جذب کرده تا کوشش کنند که بستر لازم را برای ارتقای سطح کتابخانههای کشور ایجاد کنند و با این کار دسترسی تماموکمال به کتابخانه در همهجای کشور برای عموم به وجود بیاید. این کمپین که همزمان با انتشــار شــماره 122 مجله آزما آغاز به کار کرد، توانســت پشتیبانی هنرمندان و ورزشــکارانی همچون رضا کیانیان، تهمینه میلانی، محمد ســریر، مرضیه برومند، اصغــر همت، احترام برومند، پوران درخشــنده، رخشان بنیاعتماد، مهناز افشار، سیروس ابراهیمزاده، غلامرضا امامی، مهتاب کرامتی، شهرام اقبالزاده، اسدالله امرایی و... را داشته باشــد. در این کمپین خواسته شده است که هرکس از کتابخانهای که میشناســد یا هرجایی که میتواند کتابخانه داشته باشد و ندارد، عکس یا ویدئویی کوتاه ارسال کند. ســپس در مرحلههای بعد بهتدریج این تصاویر انعکاس داده میشود و برای پیگیری چرایی ضعفهای کتابخانهها از نهادهای مســئول استفاده میشود. هدف آزما این است که توجهات را به سمت این معضل بــزرگ در رابطه با کتــاب و کتابخوانی جلب کند و این تفکــر غلط را که کتابخانه یک جای بیتحرک است ریشــهکن کند.ندا عابد، مدیرمسئول ماهنامه آزما، معتقد است که هدف کمپین «کتابخانه خوب» در گام نخســت ســعی در جلب توجه مردم و مســئولان نســبت به پدیدهای به نــام «کتابخانه» اســت که درواقع تبدیل به سالن درسخواندن برای کنکور شده اســت و همین باعث شده که ما در چند سال اخیر شــاهد تأسیس دانشــگاههایی باشیم که کتابخانــه ندارند! پــس دانشــجویان و کادر علمی چنین دانشــگاههایی پروژههای پژوهشیشان را کجا انجام میدهند! در بســیاری از مکانهــا، کتابخانه داریــم؛ مثل مــدارس در مقاطــع مختلف، محلات و...، امــا مثــلا بخشــي از کتابهــای کتابخانه یک دبســتان را کتابهای بزرگسالان تشکیل میدهد یا برخي کتابخانههای دانشگاهها از خرید نشریات منع شدهاند، چون بودجه ندارند و کتابخانههای محلات هم در ســاعات اداری خدمات میدهنــد و هزاران کمبود دیگر که در این کمپین از مردم خواســتهاند با ارسال فیلم و عکس به آدرس سایت، کانال تلگرام یا اینستاگرام آزما مطرح شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.