ابلاغ سند راهبردی انرژی

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: برنامهها و اسناد بالادستي در هر يك از بخشهاي اقتصاد كشــور، مدتي است كه بازار داغي دارد؛ جديدترين نمونه آن هم «سند ملی راهبرد انرژی كشور» كه همين ديروز اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهوری، آن را ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.