سهشنبه رونمايي از كابينه

Shargh - - سياست -

مراســم تحليف دوازدهم پايان گرفت اما کابينه جديــد رونمايي نشــد. درحاليکه انتظــار ميرفت حسن روحاني فهرست کابينه دوازدهم را در مراسم تحليف به مجلــس تقديم کند، اما اين اتفاق نيفتاد. مســعود پزشــکيان نايبرئيس مجلس بــه «خانه ملت» گفته اســت اين فهرســت روز سهشنبه هفته جاري به مجلس ارائه ميشود. حسن روحاني سال 9۲ همزمان با تحليف، فهرست کابينه يازدهم را به مجلس تقديم کرده بــود. تا چند روز قبل هم اخبار از ارائه فهرســت کابينه دوازدهم همزمان با مراسم تحليف حکايت داشــتند. با اين حال حسن روحاني چنيــن نکرد. طبق قانــون رئيسجمهوري دو هفته فرصت دارد تا فهرســت وزيران پيشــنهادي خود را براي رأي اعتماد به مجلس معرفي کند.

فارغ از اينکه روحاني سهشــنبه اين هفته کابينه را معرفــي خواهد کرد يا نه، اما تا اينجا هر گمانهاي که درباره کابينه طرح شــده، موجــي از انتقادات را به همراه داشــته اســت. برخي از ايــن نقدها، ناظر بر حاکمشــدن نظرات برخي از چهرههاي وابســته به «حــزب اعتدال و توســعه» و نگرانــي از حذف چهرههاي اصاحطلب است.

عدم حضور زنــان در صندلي وزارت هم از ديگر نقدهــا به کابينــه احتمالي دوازدهم اســت. جواد امــام رئيس بنياد باران و از اعضاي هيئت مؤســس مجمع ايثارگران اصاحطلــب درهمينباره به ايلنا گفته: «آقــاي روحاني در ايــام انتخابات وعدههايي دادند و رأيشــان را با توجه به آن شعارها و حمايت جريان اصاحات کســب کردند. طبيعي اســت اگر به اين وعدهها و مطالبات پاســخ داده نشود، پايگاه اجتماعي آقاي روحاني تضعيف ميشــود. بيترديد تضعيــف پايــگاه اجتماعي آقاي روحاني به ســود ايشان و دولت دوازدهم نيست».

چهرههاي وابسته به «اعتدال و توسعه» اگرچه نقش و اثرگــذاري خود دراينبــاره را بارها تکذيب کردهانــد، امــا حضور برخــي از آنها مثــل محمود واعظــي در ديدار بــا ميهمانــان خارجي مراســم تحليف، حاکــي از نقش پررنگتري اســت که گويا قرار است در دولت جديد ايفا کنند؛ از جمله رياست دفتر رئيسجمهور. واعظي در آخرين جلســه هيئت دولــت گفته بود: «درباره تأييــد حضور من بهعنوان رئيس دفتر رئيسجمهور نيز اجازه دهيد خود آقاي روحاني اين موضوع را اعام کند».

محمــود واعظــي در عيــن حــال در مواجهه با اين پرســش «خبرآناين» که شما «لابيمن» دولت هســتيد، گفته: «لابيمن براي چه؟ اين بستگي دارد مسئوليت بعدي من چه باشد. اگر من وزير ارتباطات باشم بايد همان کار را انجام دهم و اگر رئيسجمهور مســئوليت ديگري برعهده من بگذارد، همان کاري که آقــاي رئيسجمهور بگويد انجــام ميدهم». او همچنين هرگونه سهمخواهي حزب متبوعش را در چينش کابينه دوازدهم تکذيب کرده است.

پيشتــر محمدعلي نجفــي مشــاور اقتصادي رئيسجمهــور در دولت يازدهم کــه از لزوم تغيير 50درصدي کابينه سخن گفته بود، خودش مشمول اين تغيير شــده و با حصول يقيــن از اينکه جايي در دولت جديد ندارد، برنامههايش را براي شــهرداري تهران ارائه کرد.

محمد نهاونديان که رئيس دفتر رئيسجمهوري در دولت يازدهم بود هم بر تغيير 50درصدي کابينه دوازدهــم تأکيد کرده درحاليکه خودش مشــمول اين تغيير نيســت. حتــي از نهاونديان به عنوان يکي از اضاع مثلــث واعظي، نوبخــت و نهاونديان نام برده ميشــود که تأثير بســزايي در چينــش کابينه دوازدهم داشته اســت. از او به عنوان گزينه وزارت اقتصاد يا بازرگاني ياد ميشــود. اين در حالي است که پيشتر قرار بود اســحاق جهانگيــري به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتــي در تعيين ترکيب تيــم اقتصــادي نقــش تأثيرگذاري داشــته باشــد. جهانگيري حتي فهرستي از کابينه پيشنهادي را هم به درخواســت روحاني به او تقديم کرده بود که در کنار فهرســتهايي بود که از دفتر رياستجمهوري و اصولگرايان معتدل به درخواســت رئيسجمهور بــه او ارائه شــده بود. اما ظاهرا زور فهرســت دفتر رياســتجمهوري و اصولگرايان معتدل به فهرست جهانگيري چربيده اســت تا جايي که ديدار با برخي وزراي پيشــنهادي را هم به جاي روحاني، واعظي و نهاونديان انجــام دادهاند. اين به معني قدرتگرفتن بيش از پيش حزب اعتدال و توســعه اســت. با اين حال نوبخت به عنوان دبيرکل اين تشــکل و واعظي يکي از اعضاي آن در نشســت فصلي حزب بيش از پيش بر گرايش اعتدالي اين حزب و عدم وابســتگي آن بــه اصاحات ســخن گفتهاند. اکنــون احتمال حضــور محمدباقر نوبخت در رأس ســازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم قوت گرفته اســت. اين در حالي است که پيش از اين از محمدعلي نجفي براي اين سمت نام برده ميشد.

علي شــکوريراد دبيرکل حــزب اتحاد ملت اما در گفتوگو بــا روزنامه آفتاب يزد ايــن بار عباراتي را بــه کار برده که بوي حمايــت از عملکرد اعضاي حزب اعتدال و توســعه و اصولگراياني ميدهد که در کابينه حضور داشــتند: «ما بايــد دنبال عملکرد اصاحطلبانه باشيم، چنانچه واعظي اصولگراترين وزير بــود اما کارنامه موفقي داشــت و بــا افزايش پهناي اينترنــت و ممانعت از فيلترينگ، زمينهســاز پيروزي روحاني شد.

عملکــرد رحمانيفضلــي نيز عملکــرد خوبي بــود و حــزب اتحاد ملــت در همين وزارت کشــور مجوز فعاليــت گرفت. درباره افــراد کابينه نبايد به روحاني فشــار بياوريم و گاهي عملکرد اســتانداران اصاحطلب هم ضعيف بوده اســت، به گونهاي که استاندار اصفهان عملکرد ضعيفي داشت». چه کساني مشمول تغيير ميشوند

با اين حال با روشنشدن تقريبي جايگاه نوبخت، نهاونديــان و واعظي در دولت دوازدهم، چهرههايي کــه از دولت يازدهم به دوازدهم منتقل ميشــوند، تقريبا مشــخص شده است. از جمله آنها حسينعلي اميــري معاون پارلماني رئيسجمهــور و عبدالرضا رحمانيفضلي وزير کشور. او بهتازگي در گفتوگويي که با خبرگزاري ايلنا داشــته دراينباره گفته: «آقاي دکتر روحانــي با من )براي وزارت کشــور( صحبت کردند و صحبتهاي اوليه شــده اســت. ايشان اول بايد به جمعبندي برسد و بعد تصميم خود را اعام کند... با من از سوي رئيسجمهور صحبتهايي شده ولي معرفي در اختيار ايشان است.»

او همچنيــن از ديدارهاي ماهــي يکبار خود با لاريجاني ســخن گفتــه؛ اما درعينحــال حضورش بهمثابه معامله روحاني و لاريجاني را هم توهين به خود قلمداد کرده است.

يکي از کســاني که گفته ميشود قرار است از اين پس به قطار کابينه سوار شــود، علي خاکيصديق، رئيس دانشــگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، اســت. گفته ميشــود او بهجاي محمــد فرهادي بــه وزارت علوم خواهــد رفت. او به تســنيم گفته صحبتهايي از سوي رياســتجمهوري با او انجام شده؛ اما هنوز برنامهاي ارائه نداده است.

وزيــر آموزشوپرورش و وزير دادگســتري هم از جمله وزرايي هســتند که قرار اســت کابينه را ترک کنند. گمانهها تا پيش از اين از معرفي شــهيندخت مولاوردي بــه عنوان وزيــر آموزشوپــرورش خبر ميدادند؛ اما با روشنشدن اينکه زني در ترکيب وزرا حضور ندارد، اين موضوع هم کأنلميکن تلقي شد. بااينحال مولاوردي در آخرين جلســه هيئت دولت تأکيد کرد در دولت دوازدهم همچنان ســه معاونت به زنان اختصاص داده خواهد شد. آنچه روشن شده مولاوردي در معاونت زنان حضور نخواهد داشت.

مــولاوردي از جابهجايــي در ايــن معاونتهــا ســخن گفته؛ اما تا به حال روشــن نشــده است اين جابهجاييها در چه ســطحي اســت و اينکه آيا به حذف هم کشيده ميشــود يا خير. چيتچيان، وزير نيــرو و انصــاري، معاونت حقوقــي رئيسجمهور، هم اعــام کردند در دولت بعــدي حاضر نخواهند بودنــد. در ايــن ميان حضــور بيژن زنگنه و حســن قاضيزادههاشمي به عنوان وزراي نفت و بهداشت هم در دولت بعدي روشــن نيســت. با آنها صحبت شــده؛ اما هنــوز جواب روشــني بــه رئيسجمهور ندادهاند.

آنچه روشــن اســت، تغيير 50 درصــدي کابينه يازدهم بــراي چينــش کابينه دوازدهم اســت؛ اما اينکه چه گزينههايي دســتخوش تغيير شــده و اين تغييرات تا چه اندازه بر مطالبات ۲4ميليوني استوار باشد، سؤالهايي است که پاسخ آن سهشنبه روشن خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.