الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

دانشــگاه بدون کنکور؟ کابوسی به نام کنکور را برداريد و امور تحصيات عالی را مانند کشــورهای پيشرفته جهان به خود دانشگاهها و امتحان ورودی آنان واگذاريد که در گزينش دانشجو بهتر از سازمان سنجش عمل خواهند کرد.

برگزاری آزمون سراسری )کنکور( سبب میشود دانش تســتزنی رواج يابد و کيسه آموزشگاههای کنکور پر و پرتر شــود و خانوادههــا به تنگنای مالی بيفتند و جوانان اســترس بگيرنــد. از بنياد، چرا بايد برای برخی کســان کنکور باشــد و برای برخی ديگر نه؟ زهره. ف کمبود ترن، راهاندازی خطوط جديد! شــهردار تهران بهجای اينکه به فکر راهاندازی خطوط جديد مترو باشــد، لطفا به فکر تأميــن ترن برای خطوطی که قبا راهاندازی شــده، باشــد، زيرا مسافران برای سوارشــدن به ترنهــا از ســر و کــول يکديگر بالا میروند! علی از تهران

چرا بازار شهرســتانی متولی ندارد؟ چــرا بازار شهرســتانی، واقع در ميدان امام حسين)ع(، مانند ســالهای گذشــته متولی نــدارد؟ ورود خودروها، موتورســيکلتها، دستفروشها و ســدمعبر آزاد است و بهراحتی هرکســی هر کاری دلش بخواهد انجــام میدهــد و هيچکســی هم نيســت که به تخلفهای مشهود رسيدگی کند! سيما محدث کد بهداشتی در دســترس نیست! جاده دماوند، حدفاصل پرديس ـ نرســيده به پليــس راه دماوند، جايــگاه پمپ گاز و پمپ بنزين کوثر در کنار هم قرار دارند و رانندگان بهراحتی میتوانند باک خودروشان را پُر کنند. جای قدردانی دارد و در کنار اين جايگاهها مغازه کوچکی هم تنقات و بستنی و فالوده چيده و میفروشــد. درِ يخچال را باز کردم و تعدادی فالوده برداشــتم و وارسی کردم، متأســفانه کد بهداشتی، نشــانی کارگاه يــا کارخانــه و تاريخ توليــد و انقضا نداشــتند و معلوم نيست در کجا توليد و بستهبندی میشــوند، بهداشتی يا غيربهداشــتیاند؟ ضرورت دارد مســئولان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و اداره بهداشــت دماوند هرچه سريعتر به اين موضوع رســيدگی و نتيجه اقدامات انجامشده را اعام کنند. علیاکبر فرقانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.