آینه

Shargh - - سياست -

منشوريبرايدولتخدمتگزار

عباس حاجينجاري: هفته گذشته زماني که رقابت گســترده و البته ملالانگیز طیفهاي مختلف جریان اصلاحــات و اعتدال بر ســر انتخاب اعضــاي کابینه دوازدهــم، ماهیت ائتلاف مصلحتي آنها در آســتانه انتخابات را آشکار کرد و نشان داد که فراتر از مصالح ملي، سهمخواهي در کابینه نقطه ثقل اصلي در این رقابتهاست، برخي از افراد و رسانههاي مرتبط با این جریان کوشــیدند هزینه عدم توافق را متوجه رهبري کرده و درصــدد القاي این ادعــا برآمدند که تكتك اعضاي کابینه با نظر رهبر انقلاب انتخاب ميشــوند. این امر سبب شد که پایگاه اطلاعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهاي، با انتشار بیانیهاي، ضمــن تکذیب این ادعا، تأکید کرد که رویکرد ایشــان در همه دولتها، حمایتي و دورنگهداشــتن دولتها از حاشــیهها و هدایت آنها به میدان خدمت، اقدام و عمل است که نتیجه طبیعي آن سرافرازي و موفقیت براي دولت و نظام اســت. در بیانیه دفتر همچنین بر این نکته تأکید شده که حساسیت اصلي رهبر انقلاب، در انتخاب مسئولان و دولتها معطوف به این منطق بود که فلســفه وجودي مســئولان در نظام اسلامي، خدمتگزاري به مردم اســت و باید مسئولاني انتخاب شوند که به مسئولیت به عنوان فرصتي براي خدمت و جلــب رضاي خداوند و بنــدگان او بنگرند، نه آنکه مســئولیت را همچون غنیمت و طعمــهاي بدانند و آن را وســیلهاي براي بیشتر چنگزدن به دنیا و جلب سخط خدا و خلق...

این هم از تضمین اروپاییها!

بلــوری جعفری: ...روســیه بــه همراه ایــران و کرهشــمالی در این تحریمها، از ســوی آمریکا هدف قــرار گرفتهاند. روسها، بــا اخــراج 755 دیپلمات آمریکایــی، مصادره دو ســاختمان متعلق به آمریکا در کشورشــان و چند تهدید شــدید و غلیظ، پاســخ مناســبی به دشــمنیهای آمریکا دادهاند طوری که یکــی از دیپلماتهای آمریکایی پــس از مصادره این ســاختمانها اعلام کرد، روسها بــه آنها حتی اجازه ندادنــد، لــوازم شخصیشــان را بردارنــد! ترامپ و تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا هم با مشاهده همین واکنشها به غلطکردن افتاده و گفتند، روابط بین دو کشور آنقدر کاهش یافته که به مرز خطرناکی رسیده است و اینکه بههیچوجه از تحریم روسها خوشحال نیســتند و اگر میتوانســتند آن را رد میکردند. کار به جایی کشید که دمیتری مدودف توییت کرد، ترامپ در ماجرای تحریمها، به شدیدترین شکل ممکن، تحقیر شد و نشــان داد، قدرت اجرائی ندارد. مدودف این را هم نوشت که، با امضای این تحریمها، همه امیدها به بهبود روابط بین دو کشور که ترامپ به دنبال آن بود، از بین رفت. روسیه در نهایت اعلام کرد، آمریکا با این تحریمها، به مسکو، اعلان جنگ تجاری داده است!...

با روحانی تا 1400

سیدرضا صالحیامیری: ... رویکرد اعتدالی روحانی در سال 92 که اینک با اقبال بینظیر مردم در انتخابات بیســتونهم اردیبهشت 96 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شده اســت، در همه وجوه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگــی دارای اصول و شــاخصهای روشن بوده و هســت. رویکرد سیاسی روحانی مبتنی بر مشارکت مردم، اعتماد و انسجام ملی، امنیت ملی و توجه به حقوق شــهروندان است. همچنان که در بعد سیاست خارجی او بر تعامل با دنیا، تأمین منافع ملی از طریق مذاکــره و گفتوگو و ایفای نقش مؤثر در تحولات منطقهای و جهانی تأکید دارد. کاهش فقر و افزایــش رفاه مردم، مهار تورم و ایجاد رونق در بازار ســرمایه، توزیع عادلانه ثروت و مبارزه با فساد و رانت ازجمله رویکردهای دولت روحانی در عرصه اقتصاد محسوب میشود. همزمان رویکرد اجتماعی روحانی با نگاه آسیبشناســانه به مسائل این حوزه، بر ارتقای سرمایه اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی، ایجاد امنیت اجتماعی و توانمندســازی شهروندان از طریق بهادادن به سازمانهای مردمنهاد استوار است...

امید، تدبیر صحیح در ناوبري اجرائي کشور

حامــد حاجیحیــدری: ... توصیه ما بــه آقاي روحاني این اســت که براي شــروع یــک فصل تازه در دولــت دوازدهم، به صورت شــفاف و روشــن با دیگران ارتبــاط مثبت برقرار کنید. بر وسوســههاي تضاد دیالکتیکي کــه چپهاي علاجناپذیر، مدام در شــیپور آن مينوازند فائق آیید و عــزم جزم فرمایید تا با همه نیروهاي کشــور کار کنیــد و بیهوده تضاد بــه جامعه تزریق نفرمایید. یک مدیر ارشــد کارآمد، مدیري اســت که اهداف خود، اولویتهاي کاري و ضربالاجلهاي موجود را به شکل شفاف و صریح با همه نیروهاي عملکننده کشــور در میان بگذارد و با همین شفافســازي بتواند هم بــر اعتبار خود نزد نیروها بیفزاید... اگر رئیسجمهور در برقراري ارتباط مؤثر یا در بیــان صریح اغراض خود موفق نباشــد، نخواهد توانست از همه نیروهاي کشور براي منظور خود بهره ببرد... توصیه خالصانه ما به آقاي روحاني این اســت که طوري رفتار کنید که به کساني که به شما رأي ندادهاند ثابت شــود که شما گزینه بهتري بودهاید. این ذهنیت خیلي خوب و مثبتي اســت که یک سیاستمدار ميتواند داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.