د ادبستاه نآم نکالمریاکابر مانیایفشاگرتا،ن و بروزهن امکهناگارامن تخرط وانشاکش منپید

Shargh - - جهان -

هادی آذری: جف سشــنز، دادستان کل ایالات متحده، روز جمعه وعــده داد درز اطلاعات دولتی را که از نظر او باعث تضعیف امنیت آمریکا میشود، مهار کند. طبق گفته سشنز، شمار درزهای اطلاعاتی در ششماهی که از حضور ترامپ در کاخ ســفید میگذرد، سه برابر شده اســت و این مسئله جان انسانها را به خطر میاندازد. البته روی ســخن سشــنز فقط با مقامات، مسئولان و کارکنانی که اطلاعات را در اختیار رسانهها قرار میدهند، نبود بلکه او روزنامهنگاران و رسانههایی را که اقدام به انتشار این اطلاعات طبقهبندی شده میکنند نیز بهنوعی مورد عتاب قرار داد. محاکمه روزنامهنگارانی که دست به انتشار اطلاعات طبقهبندیبندیشده بزنند، ازجمله گزینههایی اســت که وزارت دادگستری برای مقابله با موارد درز اطلاعات، پیگیری میکند. این موضع قاطع و تا حدی خصمانه سشــنز بعد از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ هفته گذشــته از عملکرد او درخصوص جلوگیــری از درز اطلاعــات دولتی انتقاد کــرده بود و حتی شــایعههایی درباره امکان کنارهگیــری از دولت دهانبهدهان میچرخید.

علیهآزادیمطبوعات

طبق اظهــارات سشــنز، وزارت دادگســتری قصد بازبینــی برخــی قوانینــی را دارد که دســت دولت را درخصوص احضــار خبرنگاران برای اطــلاع از منابع خبریشان میبندد. این مســئله حاکی از آن است که روزنامهنگاران ممکن اســت در آینــده نزدیک بهدلیل انتشــار اخبار و اطلاعات طبقهبندیشــده و محرمانه تحت پیگیــرد قانونی بگیرند. بروس بران، مدیر اجرائی «کمیته خبرنــگاران بــرای آزادی مطبوعات»، تصمیم برای بازبینی قوانین و دســتورالعملها از سوی وزارت دادگســتری را «عمیقا مشکلساز » توصیف کرده است. ترامپ که بهعنوان یک چهره رســانهای خیلی خوب از قدرت و نفوذ رســانهها در جامعه آمریکا آگاه است، از زمان ورود به کاخ سفید، شمشیر را از رو برای رسانهها و مطبوعات بســت. او از نخســتین روزهــای فعالیت انتخاباتی خود بارها به خاطر فقدان تجربه سیاســی، زندگی خصوصی و اظهارات جنجالیاش درباره زنان، مســلمانان و مهاجران مورد انتقاد رســانه قرار گرفته و متقابلا بارها رســانهها را بــه دروغگویی متهم کرده اســت. نگاه ترامپ به رســانهها در ویدئویی که اخیرا

منتشــر کرد، بهخوبی پیداســت. او در آن ویدئو فردی را که لوگوی شبکه «ســیانان» روی سر او قرار گرفته است مورد ضربوشتم قرار میدهد. بسیاری از فعالان مدنی و سیاســی، انتشــار این ویدئو را فراخوانی برای اعمال خشــونت علیه روزنامهنگاران که بهعنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته میشوند، تفسیر کردند. حال این گفتههای جف سشــنز را باید آغازی برای تنگشدن عرصه بر روزنامهنگاران و فعالان مطبوعاتی دانست.

حاشیه امن دولت

دادستان کل آمریکا در نشست خبری خود همچنین در واکنــش بــه انتشــار مکالمههای مقامــات دولتی خاطرنشان کرد اگر مقامهای دولتی نتوانند آزادانه و با

اطمینانخاطر با رهبران کشورهای دیگر صحبت کنند، دولت نمیتواند هیچ کاری انجام دهد. این سخنان در حالی از سوی دادستان کل عنوان میشود که چند سال پیش آژانس امنیت ملی این کشور به جاسوسی از ۳5 نفر از رهبــران جهان ازجمله شــنود مکالمات تلفنی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، متهم شد؛ مسئلهای که خشم بسیاری از متحدان آمریکا را نیز برانگیخت. انتقاد دادستان کل آمریکا از افشــاي مکالمه مقامات دولتی بعــد از آن صورت میگیرد که هفته گذشــته انتشــار متــن مکالمه تلفنــی دونالد ترامپ بــا انریکه پنا نیتو، رئیسجمهــور مکزیک و مالکوم ترنبول، نخســتوزیر استرالیا، بار دیگر کاخ ســفید را در کانون انتقادها قرار داد. از ایــن گذشــته، تأکیــد بر عدم افشــاي اطلاعات طبقهبندیشــده میتواند بــر روند رســیدگی پرونده احتمال همدســتی ستاد ترامپ و روسها در انتخابات ریاســتجمهوری این کشــور نیز تأثیر بگذارد. پیشتر جیمــز کومی، رئیــس مخلوع «افبــیآی»، به خاطر اشــاره به گفتوگوهای خصوصیاش با رئیسجمهور در کمیته سنا به افشاي اطلاعات طبقهبندیشده متهم شــد. بهنظر با این رویه، دولت حاشــیه امن بیشــتری برای پیشــبرد اهداف خود از طریق واردآوردن فشار بر مقامات دولتــی و قضائی و همچنیــن لابیگری برای سرپوشگذاشتن بر اقدامات خود پیدا خواهد کرد.

سشنز و دلربایی از ترامپ

سشــنز با اعلام اینکــه فرهنــگ درز اطلاعات باید پایــان یابد، از عــزم وزارت دادگســتری بــرای اجرای عدالت درخصوص متخلفان خبر داد. البته مسئله درز اطلاعات در دوران اوباما نیز یکی از محلهای اختلاف و تنش میان مطبوعات و دولت بود. در وزارت دادگستری دولت اوباما، بیش از مجموع دولتهای قبلی آمریکا به پروندههای درز اطلاعات رسیدگی شد. چلسی منینیگ و رابرت اسنودن ازجمله شناختهشدهترین چهرههایي بودند که بهواسطه درز اطلاعات محرمانه دولتی تحت پیگیرد قانونی قرار گرفتند. بعد از پایان ســخنان سشنز، نوبت به جف کوتس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، رسید تا با لحنی تهدیدآمیز افشاگران اطلاعات طبقهبندیشده را خطاب قــرار داده و آنها را بــه محاکمه تهدید کند؛ محاکمهای که طبق گفته او، نتیجهاش برای افشاگران خوشایند نخواهد بود. نام سشنز بهعنوان بالاترین مقام اجرای قانون، مدتی پیش و با بازشــدن پای او به روند تحقیــق و تفحص دربــاره پرونده مداخلــه احتمالی روسها در انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا بر ســر زبانها افتاد؛ تا جایی که از او خواســته شــد برای ایراد برخی توضیحات به سنا بیاید. هرچند اظهارات او در آن جلسه بهنظر مورد قبول ترامپ واقع شد، اما تصمیم او بــرای کنارهگیری از روند تحقیقات، همواره مورد انتقاد ترامپ بوده اســت؛ انتقاداتی کــه بهنظر در هفتههای اخیر به اوج خود رسید و حالا سشنز با این موضع قاطع علیه مسئله درز اطلاعات بهنظر میخواهد اندکی آب رفته را به جوی بازگرداند و اعتماد رئیسجمهور را به خود احیا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.