سلطه ژنرالها بر رسانههای مصر

Shargh - - جهان - منبع: الجزیره

حجم تبلیغات شبکه «دیامسی» در مــاه ژانویــه گذشــته در مصــر، ابهاماتی را درباره مالکیت این شبکه و بودجــه اختصاصدادهشــده بــه آن ایجــاد میکند. اتحادیــه رادیو و تلویزیون مصر برای نخســتینبار در تاریخ فعالیتش حاضر شــد بعضی از اســتودیوهای خود را به این کانال جدید تلویزیونی اجاره بدهد. همچنین تلویزیون مصر حق نمایش 70 سریال خانوادگــی را فقط با نیممیلیون دلار در اختیار این شــبکه گذاشت. پس از انتشــار بعضی خبرها در رسانههای رســمی معلوم شد ســرگرد عباس کامل، مدیر دفتر عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، در کنار تعدادی دیگــر از بازرگانان مصــری مدیریت گروهی از کانالهای تلویزیونی جدید را با ســرمایهای معــادل 30میلیون دلار در اختیار گرفتهاند. اســناد نشان میدهنــد تاریخ واگــذاری مجوز این شبکههای تلویزیونی عملا به ابتدای مــاه ژوئن ســال 2014 برمیگردد که دقیقا همزمان با رئیسجمهورشدن عبدالفتاح السیســی است. سرهنگ محمــد ســمیر، ســخنگوی ســابق نیروهای مســلح، نیز چنــد روز بعد از آنکــه از ارتــش اســتعفا داد، به ریاست شورای اداری کانال تلویزیونی ماهوارهای «العاصمه» برگزیده شد؛ اقدامی که به نظر میرسد در راستای گسترش سلطه ژنرالها بر رسانههای مصر باشد.

حضور نظامیان

قطبالدین العربی، مدیر دیدهبان آزادیهای رســانه در جهــان عرب، سیطره نظامیان بر قلمرو رسانهها را یک امر طبیعی در دولتهای نظامی میداند. العربــی همچنین میگوید: «رژیم نظامیان نمیتواند با رسانههای آزاد همخوانــی داشــته باشــد، زیرا آنها طــرح نظــر و رأی آزاد مردم را برنمیتابند. مسئله امروز از مالکیت نظامیــان بــر بعضی از شــبکههای تلویزیونی فراتر رفته و به آنجا رسیده است که بین همین کانالهای دولتی و نظامی نیز رقابت ایجاد میشــود.» العربی برای مثال به کانال تلویزیونی «الحیــاه» اشــاره میکنــد کــه ماه گذشته بسته شــد. در ظاهر امر گفته میشد که دلیل بستهشدن این کانال بهخاطر بدهیهای مالی بوده است، امــا بعد معلوم شــد علــت اصلی چیز دیگری بوده اســت. طبق گفته العربی، سیطره دستگاههای امنیتی، بهخصوص ســازمان اطلاعات کشور بــر مجموعهای از رســانهها موجب شده اســت تا نهتنها دهان گویندگان بسته شده و سیاستهای مشخص و مقیدی را بــر تحریریهها اعمال کنند، بلکه موجب شــده تــا مالکیت این کانالها نیز به صورت مســتقیم یا به صورت ادغام در بعضی شرکتهای دیگر مثل گــروه کانالهای تلویزیونی «دیام سی » به دست نظامیان بیفتد.

بلندگوی کودتا

مصطفــی خضــری، مدیــر مرکز مطالعات رســانهها و افکار عمومی در مصر، میگویــد دولت کنونی «به توانمنــدی رســانهها به شــکلی که نهادهای رســمی مثل اتحادیه رادیو و تلویزیــون مصــر ارائــه میدهند، اعتقــادی نــدارد ». وی بــر ایــن باور اســت که مالکیت نظام السیســی بر رسانهها درواقع تلاشی برای بازتولید رسانههایی شبیه به رسانههای دوران «جمــال عبدالناصــر، رئیسجمهور فقید مصر، اســت که به شکلی کامل در خدمت نظام حاکم بود». خضری در گفتوگــو بــا الجزیــره میگوید رسانههای مصر چهار سال بعد از آن کودتای نظامیان «به بلندگوهایی برای دولت تبدیل شدهاند که جامعه به آنها بیتوجه اســت ». بر اساس مطالعات صورتگرفته از سوی مرکز مطالعات رســانهها و افــکار عمومــی مصــر، درامهــای خانوادگــی و برنامههای کمدی، آشپزی و برنامههای دینی در صدر برنامههای این شــبکهها بوده و بیشــترین مخاطب را دارد. حال آنکه برنامههای سیاســی کمترین اقبال را از ســوی بینندگان دارند. این در حالی است که شبکههای اجتماعی در مصر به منبع اصلی خبر در این کشور تبدیل شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.