قتل شوهر، خیانت زن جوان را برملا کرد

Shargh - - حوادث -

شرق: پسر جوانی که در پی رابطه با زنی جوان متهم به قتل شوهر او شده است، به قصاص محکوم شد.

متهم که نورالله نام دارد و 30ساله است، با زنی به نــام جمیله رابطه برقرار کرد و ســپس به ضرب چاقو شوهر او را به قتل رساند.

بیستم مردادماه ســال 91، مأموران پلیس از قتل یك مرد جوان تبعه افغانستان در فشم باخبر و راهی محل شدند. جسد متعلق به عماد، مرد 35 سالهای بــود که با ضربات چاقو کشــته شــده بــود. بعد از انتقال جسد به پزشکیقانونی، ضارب به نام نورالله. 30ساله که از ســوی اهالی محل دستگیر شده بود، به پلیس آگاهی منتقل شــد. متهــم در بازجوییها گفت: مدتی قبل یکی از دوســتانم بــه نام برهان با همســر مقتول به نام جمیله آشنا شده بود و با هم ارتباط داشــتند. شب حادثه آدرســی پیامک کرد و گفت برایش مشکلی پیش آمده است و او را گروگان گرفتهاند. به همین خاطر با چند نفر از دوســتانم به کمکش رفتیم. وقتی به محل رسیدیم متوجه شدیم او با شــوهر جمیله درگیر شده است. خواستیم فرار کنیــم که مقتول حملــه کرد و با چاقو مــن را زد و ضربه به دســتم برخورد کرد. من هم با چاقویی که همراه داشتم به کتف او ضربه زدم. میخواستم فرار کنم که از سوی اهالی محل دستگیر شدم.

بــا توجه به حرفهــای متهم، مأمــوران برهان 30ســاله را بازداشــت کردند. او گفت: ســه ماه از آشــنایی من و جمیله گذشته بود و به صورت تلفنی صحبت میکردیم. شــب حادثه او مرا به افطاری و مراســم قرآن در خانه همسایهشــان دعوت کرد. تا ساعت 2:30 نیمه شــب آنجا بودم که بعد از اتمام مراســم، صاحبخانه به دلیل اینکه مرا نمیشناخت بیرونم کرد. داشــتم از خیابــان میرفتم که جمیله زنگ زد و گفت بیا خانه کســی نیســت و امشــب را اینجا بمــان. خواهر جمیله از ارتبــاط ما باخبر بود. حتی او نیــز تماس گرفت و گفت جمیلــه در را باز گذاشته، برو آنجا بخواب و صبح برو. متهم در ادامه گفت: خوابیده بودم که متوجه ســروصدای شــوهر جمیله شدم. بلند شدم تا از خانه فرار کنم که با هم درگیر شــدیم. دوباره به اتاق برگشتم و شوفاژی که روی دیوار بود را برداشتم و پشت در گذاشتم. در این فاصله با دوســتانم تماس گرفتم و آدرس را پیامک کردم. وقتی آنها رســیدند، مقتول با چند نفر جلو در ایســتاده بود تا مرا به دام بیندازد کــه با آنها درگیر شدند و در آن درگیری نورالله با چاقو به سینه و کتف او ضربه زد. بعــد از این توضیحات، زن مقتول نیز با تأییــد حرفهای برهان گفت: شــب حادثه از برهان خواســتم تا در میهمانی یکی از همســایهها شرکت کند. آخر مراســم از او خواســتم به خانــه ما بیاید. شوهرم قرار بود خانه همسایه بماند تا در جمعآوری وســایل کمک کند، اما مشــکوک شده بود و به خانه برگشــت. او وقتی برهان را دید، با هم درگیر شــدند و برهــان از ترس خودش را در اتــاق حبس کرد. با رسیدن دوســتان برهان بود که شوهرم با آنها درگیر شد.

بعد از این توضیحــات، جمیله و برهان به اتهام رابطه نامشــروع به 99 ضربه شــلاق محکوم شدند و نورالله بــه اتهام مشــارکت در قتــل روانه زندان شــد. پرونده با کاملشــدن تحقیقات و بررسیهای لازم به شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرســتاده شــد و در تاریخ ســیام مهرماه سال 93 روی میز هیئــت قضائی قرار گرفت. در آن جلســه متهــم بر خــلاف اظهاراتش در دادســرا جرمش را انــکار کرد و گفت تحت فشــارهای بازجویی به قتل اعتراف کردم.

متهم در ادامه گفت: آن شــب برهان از ما کمک خواســت و قرار بود ‪5 00‬هزار تومــان پول بدهد. او مــا را فریب داد و وارد درگیــری کرد. در آن درگیری افراد دیگری هم بودند و شــاید کسی دیگر به سینه و کتف مقتول ضربه زده باشــد. بــا اقرارهای متهم، هیئــت قضائی پرونــده را برای تحقیقات بیشــتر به دادســرا فرستادند تا اینکه در جلســه بعدی، متهم بنا بر شــواهد و مدارک موجود در پرونده به قصاص محکوم شــد. این رأی به دیوانعالی کشور فرستاده شد و از سوی هیئت قضائی شعبه نهم نیز مورد تأیید قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.