نزاع خونین در لرستان با 5 کشته و 12 زخمی

Shargh - - حوادث -

دواتآنلاین: معاون اســتاندار لرســتان گفــت: نزاع و درگیری در روســتای ملکآباد شهرستان الیگودرز سبب قتــل پنج نفــر و زخمیشــدن 12 نفر شــد. حبیبالله خجستهپور در رابطه با نزاع مرگبار شهرستان الیگودرز اظهار کرد: روز گذشته حدود ساعت 10:40 دقیقه درگیری در روســتای ملکآباد شهرســتان الیگودرز رخ میدهد که متأســفانه پنج نفر به قتل میرسند و 12 نفر زخمی میشوند. وی با اشاره به اینکه اکثر افراد نسبت فامیلی دارند، افــزود: زخمیهای این اتفاق نیز در بیمارســتان بستریاند و حسب گزارشهای اولیه کسانی که مظنون به قتل هستند، تحت نظر پلیس و در بازداشت هستند.

معاون سیاسی- امنیتی استاندار لرستان عنوان کرد: به محض اطلاع از این اتفاق، با هماهنگی اســتاندار به شهرســتان الیگودرز رفتیم و با حضور اعضای شــورای تأمین تمام جوانب کار را بررسی کردیم.

وی بیان کــرد: با توجه به اینکــه احتمال دادیم این قضیــه ادامه پیدا کند و نیاز بــه افراد متنفذ، روحانیت و ریشســفیدان باشــد، با حضور امامجمعه شهرســتان جوانب کار بررسی و توصیههای لازم داده شد.

خجســتهپور به قتــل پنج مــرد در این نزاع اشــاره کــرد و گفــت: اکنون امنیــت کاملی در منطقــه برقرار اســت، جنازهها نیــز مراحل پزشــکی قانونــی را طی کردهانــد و به احتمال زیاد تا امروز ظهر براي تشــییع به خانوادههــا تحویل داده شــوند. وی تصریح کرد: تعداد بازداشتشــدگان هفت نفر بوده اســت اما تعدادی از مجروحــان نیز به محض ترخیص به بازداشتشــدگان اضافه میشــوند؛ اکنون نیــز به نوعی در بیمارســتان تحت کنترل هســتند. معاون سیاسی- امنیتی استاندار لرستان اظهار کرد: روز گذشته در حضور اعضای شورای تأمین یک برنامهریزی انجام شــد تا مراقبت لازم انجام و مراســم تشییع در کمال آرامش برگزار و در همین نقطه درگیریها ختم شود. وی افزود: برای ایجاد فضای صلح در منطقه بــا جمعی از بزرگان صحبت شــد تا فضای هیجانی از منطقه خارج شــود، افراد درگیر و مظنون به قتل در چنگال دستگاه قضا و عدالت هستند تا از طریق قانونی موضوع فیصله پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.