برای جلوگیری از دستبرد به محل کسبمان چه کنیم

Shargh - - حوادث -

فــارس:

راههایی وجــود دارد که با انجــام آنها میتوانیم ضریب امنیت مغازه و محل کســبمان را افزایش دهیم و مانع از دستبرد سارقان شویم. چنانچــه از آژیر خطــر اســتفاده میکنید، محل نصــب آن را طوری انتخاب کنید که به ســهولت قابل تشــخیص نباشد. درهای ورودی مغازه را از نوع کرکرهای مشبک انتخاب کنید و شبها نیز از روشنایی کافی استفاده کنید.

راههای کانال کولر پشتبام را هرچند کوچک باشــد به وســیله جوشدادن چند میله محفوظ کنیــد. در هنگام تعطیــلات چنــدروزه، حتما به مغازه سرکشی کرده و از قفلها بازدید کنید.

پول نقــد بیش از حــد معمــول را در مغازه نگهداری نکنید و آن را سریعا به بانک بسپارید.

افرادی را بهعنــوان کارگر، شــاگرد و نگهبان انتخاب کنید که مورد شناســایی و تأیید اشخاص مطمئــن بوده و برای اطلاعات بیشــتر چند نفر از اقوام آنان را نیز شناسایی کنید.

قبــل از حصول اطمینان به شــاگرد مغازه، از تحویلدادن کلید مغازه، بهویژه کلید گاوصندوق به وی خودداری کنید.

از خریــد امــوال، اشــیا و جواهــرات از افراد ناشــناس بــدون فاکتــور و مــدارک کافــی جدا خودداری کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.