فرهنگستان هنر و چالش 500 تابلو

Shargh - - هنر -

رضا آشــفته:خریدار و برخــی از هنرمندان ادعای علی معلم را درباره گنجینه هنری بانک پاســارگاد رد میکنند و با ارائه ســند برای تمام آثار حاضرند در هر دادگاه صالحهای ادعای او را رد کنند.

محمدعلی معلمدامغانی، رئیس فرهنگستان هنر، هفته گذشــته در پیامی سرگشــاده خطاب به «اهالی فرهنگ و هنر و مقامات مســئول» نوشت: «بدینوســیله اعام میکند که بیــش از 500 تابلو از آثار نقاشــان ایرانی که بــا تطمیع تأثیرگذاری در مدیران و بعضی از کارمندان به بهانه نمایشــگاه و غیره، بدون شناسنامه و سند به خزانه فرهنگستان تحمیل شــده اســت، در اختیار این نهاد فرهنگی اســت. شــرکت پارسآریــان به سرپرســتی آقای علیاکبر امینتفرشــی مدعی مالکیت آن است که ادعاست و بایستی اثبات شود. عجالتا مال، مالالله است و متعلق به مردم و میهن اسامی است )من آنچه شرط باغ است(. الحمدلله»

معلم: سوءاستفاده شده

رئیس فرهنگســتان روز گذشــته در گفتوگو با «فارس» خواســت دراینباره شفافسازی کند که این آثار در محل فرهنگستان اعتبار کسب کردهانــد و به قیمت آنها افزوده شــد. او درباره ایــن موضوع گفت: آن اوایل که شــرکت پارسآریان راهاندازی شده بود، 130 اثر را در نمایشگاه مؤسســه فرهنگی هنری صبا )وابســته به فرهنگستان هنر( به معرض نمایش گذاشــتند، اما بعد بــا پرداخت مبلغ اندکی تلقــی اجاره کردند و هر زمان کــه میخواهند تابلویی را میآورند یــا میبرند. این آمدن و رفتن وجهی ندارد و به نظر میرســد از نام فرهنگستان هنر سوءاستفاده میشود. معلم ادامه داد: این همکاری در زمان ریاست بنده انجام نشده و به زمان مدیریت آقای زارع )مدیر صبا از 1381 تا 1388( انجام گرفته اســت. چرا باید این تابلوها را بیاورند فرهنگستان؟ چون نام فرهنگستان اعتبار میدهــد و قیمت تابلوها هم افزایش پیــدا میکند. در واقع این پدیده نانی است اما در نمای فرهنگی!

نامی: ردشدنی است

غامرضا نامی، مشــاور هنری بانک پاســارگاد، برخاف ادعای علی معلم میگوید: تاآنجاکه من مطلع هســتم و درگیــر خرید آنها بودهام، همه این آثار هم سند دارند و هم سند روشن و من نمیدانم جناب آقای معلم و اســتاد معلم، چــرا باید چنین چیزهایــی را بگویند و اگر چیزی در دســت دارند حتما آشــکار کنند، چون نمیدانم سند مورد ادعایشان چیســت؟ ما از کلکســیونرها و هنرمندان شــخصا این آثار را خریداری کردهایم و از آکشــنها هم خریداری شده و کلکتورها همه سند دادهاند و اگر اثری دزدی اســت این دیگر به فروشــنده مرتبط اســت و فکر هم نمیکنم حتی چنین چیزی بین این آثار خریداری شده موجود باشد و ما طبق ارائه سند نسبت به تمام آثار معتقدیم که این آثار متعلق به بانک پاسارگاد است و اگر دزدی و تقلبی هم باشد مربوط به ما نمیشود.

او میافزاید: این قضیه را ایشان مطرح کردهاند و درعینحال نظرشان بسیار قابل احترام است و حالا باید برای ادعایشان سند رو کنند.

نامــی درباره خرید آثار اشــاره کــرد که حدود 40 تــا 50 اثر پیش از مدیریت علی معلم در فرهنگســتان هنر در ســال 88 خریداری شــده و در واقــع اکثریت ایــن آثار در دوره مدیریت او خریداری شــده و نه در دوره مدیریــت آقای زارع در مؤسســه فرهنگی- هنری صبا و از ســوی دیگر برخاف نظر علی معلم، طرف قرارداد بانک پارســارگاد مؤسســه فرهنگی- هنری صبا اســت و آنها بهدرستی میتوانند در برابر این ادعا اظهارنظر کننــد و ما درواقع الان نمیدانیم منظور جناب معلم از طرح این قضیه چیست؟!

او میافزایــد که این آثار نه از ســال 81 که در این زمان هنوز بانک پاســارگادی نبوده و ســالها پس از این خریداری شدهاند و خریدار هم شرکت پارسآریان است.

به نظر نامــی، جای صحبت با معلم بســیار اســت و واقعا ایشــان همت کنند و این قضیه و ادعــا را اثبات کنند و ما به شــخصیت فرهیخته، شاعر و هنرمند ایشان بسیار احترام میگذاریم، اما در مقابل حاضریم در هر دادگاه صالحه انسانی و الهی به ایشــان جواب بدهیم و برای تکتک آثار سند ارائه کنیم که همه این آثار در چه موعد و با چه قیمتی به بانک پاســارگاد فروخته شده است و الان او با این ادعای ســنگین کارشــان سختتر شده است. من هم الان میتوانم مدعی شوم که تــوی خبرنگار از منزلم دزدی کردهای، اما این یک ادعاســت چون تو در واقع اصا آدرس منزلم را نمیدانــی. در این ادعا ما انگار مســیر را به غلط رفتهایم یا دچار توهم شدهایم، اما این آثار متعلق به بانک پاسارگاد است و همه میدانند که گنجینه پاســارگاد مکان فرهنگستان هنر را به شکل اســتیجاری در اختیار داشــت که بتواند بهعنوان موزه هنرهای معاصر پاســارگاد از آنها نگهداری کند، اما گویا آقای معلم برای کســب اجاره رقم بسیار بالاتری را پیشنهاد کردهاند که مورد توافق بانک واقع نشده و همین علتی شده که ما را به مکان مورد اجاره راه ندهند و ما هم در قوه قضائیه شکایت کردهایم و امیدواریم کار به اینجاها نکشد و آقای معلم کوتاه بیایند و مهربانانهتر به حل مسئله بپردازند تا بخواهند ادعایی کنند که اصا قابل اثبات نیست.

گلستان: در بهت و حیرتم

لیلی گلســتان، هنرمند و صاحب گالری گلستان، درباره ادعای علی معلم، رئیس فرهنگســتان هنــر، میگوید: هنوز بعــد از چند روز از این خبر، در بهت و حیرتم که چگونه ممکن اســت کسی که مکانی را اجاره داده، حالا بگوید هرچه در آن مکان اجارهای بوده مالالله اســت! تمام این تابلوها و اشــیای هنری از گالریهای معروف یــا از خود هنرمندان خریداری شده است و برای خرید تمام اینها چک و رسید ردوبدل شده و تمام اینها متعلق به بانک پاسارگاد است و حالا این آقا میگوید مالالله! هم خندهدار است و هم خطرناک.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.